Chống Bán Phá Giá

Quan hệ phụ thuộc (Affiliated Persons)
Quan hệ phụ thuộc (Affiliated Persons)

24/09/2008

Hai chủ thể được xem là có quan hệ phụ thuộc với nhau khi một chủ thể kiểm soát chủ thể khác, khi cả hai cùng bị một bên thứ ba kiểm soát, cả hai cùng thuộc sự kiểm soát của một bên thứ ba.
Sản phẩm liên quan theo định nghĩa của Hoa Kỳ
Sản phẩm liên quan theo định nghĩa của Hoa Kỳ

24/09/2008

Sản phẩm bị điều tra (Subject merchandise): là những sản phẩm nhập khẩu bị kiện bán phá giá và là loại sản phẩm sẽ bị áp đặt thuế chống bán phá giá nếu quyết định chống bán phá giá được ban hành.
Thông báo khởi xướng/bắt đầu điều tra (Notice of Initiation)
Thông báo khởi xướng/bắt đầu điều tra (Notice of Initiation)

24/09/2008

Thông báo khởi xướng điều tra là việc công khai quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá của cơ quan có thẩm quyền trên Công báo. Các thời hạn điều tra được tính bắt đầu từ thời điểm có Thông báo khởi xướng điều tra này. Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan cũng phát sinh...
Đơn kiện (Application)
Đơn kiện (Application)

24/09/2008

Đơn kiện là văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu khởi xướng việc điều tra chống bán phá giá đối với một mặt hàng nhập khẩu nào đó. Chủ thể nộp đơn phải đại diện được cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự nội địa nước nhập khẩu.
Nền kinh tế phi thị trường (Non-market Economy)
Nền kinh tế phi thị trường (Non-market Economy)

24/09/2008

Nền kinh tế phi thị trường được dùng để chỉ các nền kinh tế nơi chính phủ có độc quyền hoặc gần như độc quyền về thương mại và nhà nước ấn định giá cả nội địa. Mỗi nước điều tra có quy định riêng về các tiêu chí xác định nền kinh tế phi thị trường.
Nước xuất khẩu (Exporting Country)
Nước xuất khẩu (Exporting Country)

24/09/2008

Nước xuất khẩu là nước sản xuất và xuất khẩu sản phẩm là đối tượng của vụ việc chống bán phá giá sang nước nhập khẩu. Trường hợp sản phẩm không được xuất khẩu trực tiếp từ nước sản xuất sang nước nhập khẩu mà xuất sang nước trung gian rồi mới lại được xuất tiếp sang nước nhập khẩu thì...
Không hợp tác (Non-Cooperating)
Không hợp tác (Non-Cooperating)

24/09/2008

Không hợp tác là việc một hoặc một số bên liên quan từ chối không tham gia vụ kiện hoặc không tích cực tham gia vụ kiện bằng nhiều hình thức khác nhau (không tự giới thiệu mình với cơ quan có thẩm quyền, từ chối không cung cấp thông tin thuộc quyền kiểm soát của mình, cung cấp thông tin...
Cam kết về giá/Thoả thuận đình chỉ (Price Undertakings/Suspension Agreement)
Cam kết về giá/Thoả thuận đình chỉ (Price Undertakings/Suspension Agreement)

24/09/2008

Cam kết về giá (hoặc « Thoả thuận đình chỉ » theo pháp luật Hoa Kỳ) là thoả thuận giữa từng nhà sản xuất-xuất khẩu nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu trong đó nhà sản xuất-xuất khẩu tự nguyện cam kết tăng giá lên hoặc ngừng/hạn chế khối lượng xuất khẩu vào nước nhập khẩu. Cam...
123456
Quảng cáo sản phẩm