Chống Bán Phá Giá

Giai đoạn điều tra (Period of investigation)
Giai đoạn điều tra (Period of investigation)

24/09/2008

Giai đoạn điều tra là khoảng thời gian diễn ra các hoạt động nhập khẩu hàng hoá bị nghi ngờ là bán phá giá làm cơ sở để tính toán biên độ phá giá và xác định thiệt hại, được tính ngược kể từ thời điểm bắt đầu vụ việc trở về trước.
Điều tra thực địa (On-spot Investigation)
Điều tra thực địa (On-spot Investigation)

24/09/2008

Điều tra thực địa là hình thức điều tra mà cơ quan điều tra tiến hành tại cơ sở sản xuất của các bên liên quan để xác minh tính chính xác và trung thực của các thông tin do các bên cung cấp và tìm kiếm thêm các thông tin khác. Điều tra thực địa được tiến hành tại nước...
Lượng nhập khẩu không đáng kể (Negligible Volume of Import)
Lượng nhập khẩu không đáng kể (Negligible Volume of Import)

24/09/2008

Lượng nhập khẩu được xem là không đáng kể khi tổng lượng nhập khẩu sản phẩm bị điều tra từ tất cả các nhà sản xuất-xuất khẩu từ một nước xuất khẩu bị điều tra sang nước nhập khẩu nhỏ hơn 3% tổng lượng nhập khẩu sản phẩm đó từ tất cả các nước xuất khẩu khác. Vụ việc chống bán...
Cố ý chuyển đổi để tránh thuế (Circumvention)
Cố ý chuyển đổi để tránh thuế (Circumvention)

24/09/2008

Liên minh châu Âu qui định thuế chống bán phá giá không chỉ áp dụng cho đối tượng chịu thuế (là các sản phẩm bị điều tra nhập khẩu từ các nước xuất khẩu liên quan) mà còn áp dụng với các sản phẩm tương tự hoặc các bộ phận cấu thành của sản phẩm tương tự nhập khẩu từ các...
Thuật ngữ về chống bán phá giá
Thuật ngữ về chống bán phá giá

06/08/2008

Giải thích một số thuật ngữ thường gặp liên quan đến chống bán phá giá.
123456
Quảng cáo sản phẩm