Thông tin (Information)

24/09/2008 12:00 - 63671 lượt xem

Thông tin là tất cả các tài liệu, chứng cứ và các thông tin khác mà các bên cung cấp hoặc cơ quan điều tra thu thập được trong quá trình điều tra. Cơ quan điều tra có trách nhiệm tạo điều kiện để các bên liên quan cung cấp thông tin, tiếp cận các thông tin (trừ thông tin mật) mà các bên khác cung cấp cho cơ quan điều tra. Các bên có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, cho phép cơ quan điều tra tiếp cận các thông tin do mình kiểm soát khi có yêu cầu. Việc từ chối cung cấp thông tin, cung cấp thông tin không chính xác hoặc từ chối không cho phép cơ quan có thẩm quyền tiếp cận thông tin thuộc quyền kiểm soát của mình có thể bị xem là không hợp tác và có thể sẽ bị bất lợi.
Quảng cáo sản phẩm