Chống Bán Phá Giá

Ngành sản xuất nội địa (Domestic Industry)
Ngành sản xuất nội địa (Domestic Industry)

24/09/2008

Ngành sản xuất nội địa là ngành sản xuất của nước nhập khẩu sản xuất ra các sản phẩm tương tự với sản phẩm bị điều tra.
Rà soát hoàng hôn/Rà soát cuối kỳ (Sunset Review)
Rà soát hoàng hôn/Rà soát cuối kỳ (Sunset Review)

24/09/2008

Rà soát hoàng hôn là rà soát được thực hiện ngay trước khi hết thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định áp thuế chống bán phá giá chính thức hoặc kể từ ngày có kết quả rà soát (nếu rà soát được tiến hành cả về biên phá giá và thiệt hại). Rà soát được thực hiện theo...
Bên liên quan (Concerned Party/Interested party)
Bên liên quan (Concerned Party/Interested party)

24/09/2008

Trong vụ việc chống bán phá giá, các bên liên quan là chủ thể có quyền và lợi ích trực tiếp đến vụ việc, được tham gia vào các quá trình điều tra và có các quyền và nghĩa vụ tố tụng tương ứng.
Biện pháp chống bán phá giá (Antidumping Measures)
Biện pháp chống bán phá giá (Antidumping Measures)

24/09/2008

Biện pháp chống bán phá giá là tất cả các biện pháp mà nước nhập khẩu có thể sử dụng để chống lại hiện tượng bán phá giá của hàng nhập khẩu (sau khi có kết luận cuối cùng khẳng định có việc bán phá giá gây thiệt hại đáng kể). Trong đa số các trường hợp, biện pháp chống bán...
Nước nhập khẩu (Importing Country)
Nước nhập khẩu (Importing Country)

24/09/2008

Nước nhập khẩu là nước nhập khẩu sản phẩm liên quan và là nước tiến hành việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm đó.
Các bước điều tra chống bán phá giá (Investigation steps/phrases)
Các bước điều tra chống bán phá giá (Investigation steps/phrases)

24/09/2008

Việc điều tra chống bán phá giá được thực hiện tuần tự theo nhiều bước từ khi có đơn khởi kiện cho đến khi có kết luận cuối cùng.
Nhà sản xuất, xuất khẩu được lựa chọn (Selected Parties)
Nhà sản xuất, xuất khẩu được lựa chọn (Selected Parties)

24/09/2008

Nhà sản xuất, xuất khẩu được lựa chọn là các bên liên quan được cơ quan điều tra lựa chọn để tham gia điều tra bắt buộc. Việc lựa chọn này chỉ thực hiện khi có quá nhiều các nhà sản xuất, xuất khẩu liên quan khiến cho việc điều tra không thể thực hiện được với tất cả và phải...
Thông tin (Information)
Thông tin (Information)

24/09/2008

Thông tin là tất cả các tài liệu, chứng cứ và các thông tin khác mà các bên cung cấp hoặc cơ quan điều tra thu thập được trong quá trình điều tra. Cơ quan điều tra có trách nhiệm tạo điều kiện để các bên liên quan cung cấp thông tin, tiếp cận các thông tin (trừ thông tin mật)...
123456
Quảng cáo sản phẩm