Thông báo khởi xướng/bắt đầu điều tra (Notice of Initiation)

24/09/2008 12:00 - 54974 lượt xem

Thông báo khởi xướng điều tra là việc công khai quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá của cơ quan có thẩm quyền trên Công báo. Các thời hạn điều tra được tính bắt đầu từ thời điểm có Thông báo khởi xướng điều tra này. Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan cũng phát sinh kể từ thời điểm này.
Quảng cáo sản phẩm