Quan hệ phụ thuộc (Affiliated Persons)

24/09/2008 12:00 - 60624 lượt xem

Hai chủ thể được xem là có quan hệ phụ thuộc với nhau khi một chủ thể kiểm soát chủ thể khác, khi cả hai cùng bị một bên thứ ba kiểm soát, cả hai cùng thuộc sự kiểm soát của một bên thứ ba. Quan hệ phụ thuộc được xem là căn cứ để cho thấy hai chủ thể không độc lập với nhau và do đó các bằng chứng, thông tin mà họ cung cấp trong vụ việc chống bán phá giá có thể không khách quan và có thể sẽ không được cơ quan điều tra tính đến (ví dụ giá xuất khẩu sẽ không đáng tin cậy nếu nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu có quan hệ phụ thuộc; giá thành sản xuất sẽ không khách quan nếu nhà sản xuất và nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào có quan hệ phụ thuộc).
Quảng cáo sản phẩm