Chống Bán Phá Giá

Bảng câu hỏi/Bảng hỏi (Questionnaire)
Bảng câu hỏi/Bảng hỏi (Questionnaire)

24/09/2008

Bảng câu hỏi là một mẫu bao gồm các câu hỏi chi tiết về tình hình sản xuất, bán hàng, về các loại chi phí, về thiệt hại…để các bên liên quan trả lời và gửi về cơ quan điều tra.
Điều tra tiền tố tụng (Pre-initition Investigation)
Điều tra tiền tố tụng (Pre-initition Investigation)

24/09/2008

Điều tra tiền tố tụng là hình thức điều tra nhanh được cơ quan điều tra thực hiện trước khi quyết định khởi xướng điều tra. Điều tra tiền tố tụng thường bao gồm các nội dung sau (i) kiểm tra xem người nộp đơn có đủ tư cách nộp đơn không; (ii) kiểm tra sơ bộ xem các bằng chứng...
Lợi ích công cộng/quốc gia/cộng đồng (Public/National/Community Interest)
Lợi ích công cộng/quốc gia/cộng đồng (Public/National/Community Interest)

24/09/2008

Lợi ích công cộng (hoặc lợi ích quốc gia, lợi ích Cộng đồng) là một điều kiện để quyết định có áp đặt thuế/biện pháp chống bán phá giá hay không (bên cạnh 3 điều kiện khác là Phá giá; Thiệt hại đáng kể; và Mối quan hệ giữa việc Bán phá giá và Thiệt hại).
Giá xuất khẩu (Export Price/US Price)
Giá xuất khẩu (Export Price/US Price)

24/09/2008

Giá xuất khẩu (hoặc « Giá Hoa Kỳ » theo pháp luật Hoa Kỳ) của sản phẩm bị điều tra là một trong hai loại giá được sử dụng để tính toán biên độ phá giá. Giá xuất khẩu càng thấp thì biên độ phá giá càng lớn. Giá xuất khẩu được tính theo giá bán sản phẩm từ nhà sản...
Sản phẩm tương tự (Like Product)
Sản phẩm tương tự (Like Product)

24/09/2008

Sản phẩm tương tự là sản phẩm giống hệt (về tất cả các đặc tính) với sản phẩm bị điều tra. Trường hợp không có sản phẩm nào như vậy thì sản phẩm tương tự là sản phẩm mặc dù không giống hệt nhưng có nhiều đặc điểm gần giống với sản phẩm bị điều tra.
Nhà xuất khẩu mới (New Exporter)
Nhà xuất khẩu mới (New Exporter)

24/09/2008

Nhà xuất khẩu mới là nhà sản xuất-xuất khẩu nước ngoài không nhập khẩu hàng vào nước nhập khẩu trong giai đoạn điều tra và không có mối quan hệ phụ thuộc với các nhà sản xuất-xuất khẩu bị điều tra trong vụ việc chống bán phá giá. Nhà xuất khẩu mới có thể đề nghị cơ quan điều tra thực...
Phiên điều trần (Hearings)
Phiên điều trần (Hearings)

24/09/2008

Phiên điều trần là buổi đối chất do cơ quan điều tra tiến hành trên cơ sở yêu cầu của các bên liên quan trong đó các bên liên quan được trình bày trực tiếp lập luận của mình, nghe đối phương trình bày lập luận và được trả lời các lập luận của đối phương.
Đình chỉ/Chấm dứt điều tra (Suspension/Termination of Investigation)
Đình chỉ/Chấm dứt điều tra (Suspension/Termination of Investigation)

24/09/2008

Đình chỉ hay chấm dứt điều tra là việc không tiếp tục vụ việc chống bán phá giá đối với một số hoặc tất cả các chủ thể liên quan. Thông thường, vụ điều tra được đình chỉ/chấm dứt trong các trường hợp (i) đơn kiện bị rút lại; (ii) biên phá giá thấp hơn 2% hoặc lượng nhập khẩu không...
123456
Quảng cáo sản phẩm