Giải quyết tranh chấp số DS022

07/01/2015 12:00 - 3254 lượt xem

Philipin kiện Braxin về các biện pháp áp đặt với mặt hàng dừa sấy khô.

 

Tiêu đề

Braxin – Dừa sấy khô

Nguyên đơn:

Philipin

Bị đơn:

Braxin

Bên thứ 3

Canada, EC, Indonesia, Malaixia, Sri Lanka và Mỹ

Yêu cầu tham vấn ngày:

30 tháng 11 năm 1995

Báo cáo của Ban hội thẩm ban hành ngày:

17 tháng 10 năm 1996

Báo cáo của Ban phúc thẩm ban hành ngày:

21 tháng 02 năm 1997

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 21 tháng 01 năm 2009

Thông qua báo cáo của Ban Hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm

Do Philipin khởi kiện.

Ngày 27 tháng 11 năm 1995, Philipin yêu cầu tham vấn phía Braxin liên quan đến việc áp đặt thuế chống đối kháng lên mặt hàng dừa sấy khô của Philipin. Philipin khiếu nại Braxin áp đặt thuế không phù hợp với các nguyên tắc của WTO và GATT.

Ngày 05 tháng 02 năm 1996, Philipin yêu cầu thành lập Ban hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 21 tháng 02 năm 1996, Cơ quan Giải quyết tranh chấp WTO (DSB) trì hoãn việc thành lập Ban hội thẩm. Theo yêu cầu lần thứ hai của Philipin, ngày 05 tháng 03 năm 1996, DSB quyết định thành lập Ban hội thẩm. Canada, EC, Indonesia, Malaixia, Sri Lanka và Hoa Kỳ tham gia với tư cách bên thứ 3. Ngày 16 tháng 04 năm 1996, DSB xác định cơ cấu Ban hội thẩm. Ngày 17 tháng 10 năm 1996, Ban Hội thẩm ban hành báo cáo kết luận rằng các điều khoản của các Hiệp định do nguyên đơn dẫn chứng làm căn cứ kiện áp dụng được trong vụ tranh chấp này.

Ngày 16 tháng 12 năm 1996, Philipin công bố quyết định kiến nghị lên Cơ quan Phúc thẩm vấn đề về luật và việc giải thích luật trong báo cáo của Ban hội thẩm. Ngày 21 tháng 02 năm 1997, Cơ quan Phúc thẩm ban hành báo cáo tới tất cả các thành viên. Theo đó, Cơ quan Phúc thẩm tán thành các kết luận và cách giải thích luật của Ban Hội thẩm.

Ngày 20 tháng 03 năm 1997, DSB thông qua báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và báo cáo của Ban Hội thẩm do Cơ quan Phúc thẩm sửa đổi.

Quảng cáo sản phẩm