Giải quyết tranh chấp số DS060

07/01/2015 12:00 - 2863 lượt xem

Guatemala — Điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm xi măng Portland nhập khẩu từ Mexico

Tiêu đề:

Guatemala – Xi măng II

Nguyên đơn:

Mexico

Bị đơn:

Guatemala

Các bên thứ ba:

Canada; El Salvador; Honduras; Hoa Kỳ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Annex I, Điều  3, 5, 6, 7, 7.1, 2; GATT 1994: Điều  VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

17 tháng 10 năm 1996

Ngày lưu hành Báo cáo của Ban Hội thẩm:

10 tháng 06  năm 1998

Ngày lưu hành Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm

02 tháng 11 năm 1998Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010


Các báo cáo được thông qua của Cơ quan Phúc thẩm và Ban hội thẩm


Do Mexico khởi kiện.

Ngày 15 tháng 10 năm 1996, Mexico đã yêu cầu tham vấn với Guatemala về việc Guatemala khởi xướng điều tra chống phá giá đối với xi măng Portland nhập khẩu từ Mexico. Mexico đã khẳng định rằng cuộc điều tra này đã vi phạm những cam kết của Guatemala đối với các Điều 2, 3, 5 và 7.1 của Hiệp định Chống phá giá.
Ngày 4 tháng 02 năm 1997, Mexico yêu cầu thành lập ban hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 25 tháng 02 năm 1997, Cơ quan Giải quyết Tranh chấp trì hoãn việc thành lập ban hội thẩm. Sau yêu cầu thứ hai của Mexico, Cơ quan Giải quyết Tranh chấp đã thành lập ban hội thẩm tại cuộc họp ngày 20 tháng 03 năm 1997. Mỹ, Canada, Honduras và El Salvador bảo lưu các quyền của bên thứ ba. Ngày 21 tháng 04 năm 1997, Mexico đã yêu cầu Tổng Giám đốc WTO quyết định thành phần của Ban hội thẩm. Ngày 1 tháng 05 năm 1997, ban hội thẩm đã được hình thành. Bản báo cáo của Ban hội thẩm được gửi cho các thành viên vào ngày 19 tháng 06 năm 1998. Ban hội thẩm nhận thấy rằng Guatemala đã không tuân thủ Điều 5.3 của Hiệp định chống phá giá khi tiến hành điều tra trên cơ sở chứng cứ về phá giá, thiệt hại và liên hệ nhân quả không đủ để đưa ra quyết định khởi xướng điều tra.

Ngày 4 tháng 08 năm 1998, Guatemala thông báo ý định kháng án một số vấn đề về luật và cách diễn giải luật của Ban hội thẩm. Bản báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm được gửi cho các thành viên vào ngày 2 tháng 11 năm 1998. Trên cơ sở Mexico đã không tuân thủ Điều 6.2 của Quy tắc Giải quyết tranh chấp khi yêu cầu thành lập ban hội thẩm trong khi chưa xác định được muốn kiện biện pháp chống bán phá giá nào do Guatemala áp dụng, Cơ quan Phúc thẩm không tán thành kết luận của Ban hội thẩm rằng vụ kiện đưa ra trước Ban hội thẩm là phù hợp. Vì vụ kiện không hợp thức nên Cơ quan Phúc thẩm không đưa ra kết luận về những quyết định của Ban hội thẩm về các vấn đề chủ chốt đồng thời là nội dung kháng án. Cơ quan Phúc thẩm nhấn mạnh rằng quyết định này hoàn toàn không thành kiến với quyền lợi của Mexico trong việc tiếp tục vụ kiện.
Tại cuộc họp của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp vào ngày 25 tháng 11 năm 1998, Cơ quan Giải quyết Tranh chấp thông qua Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và Báo cáo được điều chỉnh của Ban hội thẩm.

Nguồn: wto.org
Quảng cáo sản phẩm