Giải quyết tranh chấp số DS203

07/01/2015 12:00 - 3026 lượt xem

Mehico — Các biện pháp ảnh hưởng tới hoạt động giao thương mặt hàng lợn sống

 

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Mỹ

Bị đơn:

Mehico

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định SPS về các biện pháp kiểm dịch động, thực vật: Điều 3,5,7,8,2; Hiệp định Nông nghiệp :Điều 4.2; Hiệp định các hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT): Điều 5, 2; GATT 1994: Điều III:4, XI:1

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

10 tháng 07 năm 2000

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tómtắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Cóyêu cầu tham vấn – không thành lập Ban hội thẩm, không thông báo giải quyết vụkiện

Do Mỹ khởikiện.

Ngày 10tháng 07 năm 2000, Mỹ yêu cầu tham vấn với Mehico về biện pháp chống bán phágiá cuối cùng của Mehico ban hành ngày 20 tháng 10 năm 1999 đối với lợn sống đểgiết mổ (mã 0103.92.99 theo Luật Nhập khẩu Chung) xuất khẩu từ Mỹ, không kểxuất xứ, và những hành động của Mehico trong việc tiến hành cuộc điều tra chốngbán phá giá dẫn đến biện pháp đó.

 

Theo quan điểm của Mỹ thì những biện pháp này không nhấtquán với những nghĩa vụ đã cam kết của Mehico với các Điều 2.2, 2.3, 3, 5.1,5.6, 7 và 8 của Hiệp định SPS; Điều 4.2 của Hiệp định về Nông nghiệp; các Điều2 và 5 của Hiệp định TBT; và các Điều III:4 và XI:1 của GATT 1994.

 

Quảng cáo sản phẩm