Giải quyết tranh chấp số DS295

07/01/2015 12:00 - 4349 lượt xem

Mehico — Những biện pháp chống bán phá giá cuối cùng với Thịt bò và Gạo

Tiêu đề:

Mexico -  Các biện pháp chống bán phá giá đối với gạo

Nguyên đơn:

Mỹ

Bị đơn:

Mehico

Các bên thứ ba:

Trung Quốc, EC, Thổ Nhĩ Kỳ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 1, Phụ lục II, 3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.8,6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.8, 6.9, 6.10, 9, 9.3, 9.4,9.5, 11, 11.1, 11.9, 12, 12.1, 12.2, 18.1,19.3, 21.1, 21.2, 32.1; GATT 1994: Điều  VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

16 tháng 06 năm 2003

Ngày lưu hành Báo cáo  của Ban Hội thẩm:

06 tháng 06 năm 2005

Ngày lưu hành Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm:

29 tháng 11 năm 2005


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện 

 

Bản tómtắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

 

Các báo cáo được thông qua của Cơ quan Phúc thẩm và Ban Hội thẩm

 

Do Mỹ khởi kiện.

 

Ngày 16 tháng 06 năm 2003, Mỹ đã yêu cầu tham vấn với Mehico liên quan đến những biệnpháp chống bán phá giá cuối cùng của nước này đối với thịt bò và gạo trắng hạtdài cũng như là một số Điều trong Luật Ngoại Thương và bộ luật liên bang về thủtục dân sự của Mehicô.

 

Mỹ khẳngđịnh rằng những biện pháp này là không nhất quán với những cam kết của Mehicovới những Điều của GATT 1994, Hiệp định Chống bán phá giá và Hiệp định SCM. Đặcbiệt, Mỹ khẳng định rằng:

 

- những biện pháp chống bán phá giá cuối cùng của Mehico đối với thịt bò và gạo trắng hạt dài không nhất quán với ít nhất là các Điều 3, 5.8, 6, 9, 12, 11.1 và Phụ lục II của Hiệp định Chống bán phá giá.

 

- một số Điều của Luật Ngoại thương và bộ luật liên bang về thủ tục dân sự không nhất quán với các Điều 5.8, 6, 6.1.1, 6.8, 7, 9, 9.5, 10.6, 11 và 11.1 của Hiệp định Chống bán phá giá và các Điều 11.9, 12.1.1, 12.7, 17, 19, 19.3, 20.6, 21 và 21.1 của Hiệp định Trợ cấp và Chống trợ cấp (SCM).

 

- Mỹ cũng khiếu nại rằng những biện pháp của Mehico đã gây tổn hại đến những lợi ích mà Mỹ có thể có được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp theo các Hiệp định đã nêu trên.

 

 

Ngày 19tháng 09 năm 2003, Mỹ yêu cầu thành lập ban hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 2 tháng10 năm 2003, Cơ quan Giải quyết tranh chấp trì hoãn việc thành lập ban hộithẩm. Sau yêu cầu thứ hai của Mỹ, Cơ quan Giải quyết tranh chấp đã thành lậpban hội thẩm tại cuộc họp ngày 7 tháng 11 năm 2003. Trung Quốc, Cộng đồng châuÂu và Thổ Nhĩ Kỳ bảo lưu các quyền của bên thứ ba.

 

Ngày 4tháng 02 năm 2004, Mỹ đã yêu cầu Tổng Giám đốc WTO quyết định thành phần củaBan hội thẩm. Ngày 13 tháng 02 năm 2004, Tổng Giám đốc WTO thành lập Ban hộithẩm.

 

Ngày 11tháng 08 năm 2004, Chủ tịch Ban hội thẩm thông báo với Cơ quan Giải quyết tranhchấp về khả năng không thể hoàn thành công việc trong vòng 6 tháng vì sự phứctạp của vụ việc, và hy vọng sẽ chuyển báo cáo cuối cùng tới các bên vào tháng11 năm 2004. Ngày 26 tháng 11 năm 2004, Chủ tịch Ban hội thẩm thông báo với Cơquan Giải quyết tranh chấp về khả năng hoàn thành công việc trong tháng 03 năm2005.

 

Ngày 6tháng 06 năm 2005, Bản báo cáo của Ban hội thẩm được gửi đến các thành viên.Trong báo cáo nêu:

- Ban hội thẩm tán thành mọi khiếu nại của Mỹ liên quan đến cả thiệt hại và việc xác định biên phá giá của cơ quan điều tra Mehico trong cuộc điều tra đối với gạo, áp dụng quyền ra phán quyết lựa chọn đối với một số khiếu nại có liên quan khác (không xem xét các khiếu nại có liên quan vì đã xem xét khiếu nại chính).

 

0 Liên quan đến những khiếu nại liên quan đến Luật Ngoại thương của Mehico, Ban hội thẩm cũng ủng hộ Mỹ trong hầu hết các vấn đề. Ban hội thẩm bác bỏ khiếu nại của Mỹ liên quan đến bộ luật liên bang về thủ tục dân sự của Mehico.

 

(Mặc dù trongyêu cầu tham vấn ban đầu Mỹ đã đề cập đến các biện pháp chống bán phá giá cuốicùng do Mehico áp đặt đối với thịt bò nhập khẩu từ Mỹ, nhưng trong yêu cầuthành lập ban hội thẩm, Mỹ đã không đề cập lại những vấn đề này.) 

 

Ngày 20tháng 07 năm 2005, Mehico đã đệ trình đơn kháng án. Ngày 14 tháng 09 năm 2005, Cơquan Phúc thẩm thông báo với Cơ quan Giải quyết tranh chấp về khả năng khôngthể cung cấp báo cáo trong vòng 60 ngày do các bên tham gia yêu cầu dịch bản đệtrình của họ và các bên thứ ba, và bản báo cáo có thể được gửi đến các thànhviên trước ngày 29 tháng 11 năm 2005.  

 

Ngày 29tháng 11 năm 2005, Cơ quan Phúc thẩm gửi báo cáo cho các thành viên. Trong báocáo này, Cơ quan Phúc thẩm ủng hộ phần lớn những phán quyết của Ban hội thẩm. Cơquan Phúc thẩm phản đối phán quyết của Ban hội thẩm về việc Mehico đã hành độngkhông nhất quán với các Điều 6.1, 6.10, và 12.1 của Hiệp định Chống bán phá giá.

 

Tại cuộchọp ngày 20 tháng 12 năm 2005, Cơ quan Giải quyết tranh chấp chấp nhận Báo cáo củaCơ quan Phúc thẩm và Báo cáo của Ban hội thẩm theo điều chỉnh trong Báo cáo củaCơ quan Phúc thẩm.

 

Tìnhtrạng thực thi của các Bản báo cáo được thông qua

 

Tại cuộchọp của Cơ quan Giải quyết tranh chấp vào ngày 20 tháng 01 năm 2006, Mehico khẳngđịnh sẽ thực hiện những khuyến nghị và phán quyết của Cơ quan Giải quyết tranhchấp nhưng cần một khoảng thời gian hợp lý để thi hành. Mehico đã sẵn sàng thamvấn với Mỹ để thỏa thuận về một khoảng thời gian hợp lý. Ngày 18 tháng 05 năm2006, các bên thông báo với Cơ quan Giải quyết tranh chấp về việc đã đạt đượcthoả thuận:

  •  
  • Liên quan đến đoạn 8.1 và 8.3 trong báo cáo của Ban hội thẩm, và đoạn 350(b) và (c) trong Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, thời hạn hợp lý sẽ là 6 tháng, hết hạn vào 20 tháng 08 năm 2006
  •  
  • Liên quan đến đoạn 8.5 trong báo cáo của Ban hội thẩm và đoạn 350(d) trong Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm, thời hạn hợp lý sẽ là 12 tháng, hết hạn vào 20 tháng 12 năm 2006.
  •  
Quảng cáo sản phẩm