Giải quyết tranh chấp số DS216

07/01/2015 12:00 - 2804 lượt xem

Mehico — Biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với máy biến thế

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Brazil

Bị đơn:

Mehico

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Phụ lục II, Điều  5, 6, 7

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

20 tháng 12 năm 2000

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện 

Bản tómtắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Cóyêu cầu tham vấn– không thành lập Ban hội thẩm, không thông báo giải quyết vụkiện

Do Brazil khởikiện.

Ngày 20tháng 12 năm 2000, Brazil yêu cầu tham vấn với Mehico liên quan đến biện phápchống bán phá giá tạm thời ban hành ngày 17 tháng 07 năm 2000 đối với máy biếnthế công suất lớn hơn 10.000 KVA nhập khẩu từ Brazil, mã thuế quan 8504.23.01 theoLuật Nhập khẩu Chung. Brazil cho rằng quyết định trên và những biện pháp tạmthời sau đó là không nhất quán với những nghĩa vụ đã cam kết của Mehico theo Hiệpđịnh Chống bán phá giá và GATT 1994, đặc biệt, với các Điều 5.2, 5.3, 5.8, 6.8,7.1(i), 7.1(ii) và Phụ lục II của Hiệp định Chống bán phá giá.

Quảng cáo sản phẩm