Giải quyết tranh chấp số DS187

07/01/2015 12:00 - 1651 lượt xem

Trinidad và Tobago — Biện pháp chống bán phá giá tạm thời đốivới Mỳ ống và Mỳ sợi nhập khẩu từ Costa Rica

 

 

 

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Costa Rica

Bị đơn:

Trinidad và Tobago

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  1, Phụ lục I, Phụ lục II, 3, 5, 6, 2, 10,12, 18

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

17 tháng 01 năm 2000

 

 

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện 

Bản tómtắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Cóyêu cầu tham vấn – không thành lập Ban hội thẩm, không thông báo giải quyết vụkiện

Do Costa Rica khởikiện.

Ngày 17tháng 01 năm 2000, Costa Rica đã yêu cầu tham vấn với Trinidad và Tobago liênquan đến Thông báo Luật pháp Số 237 của Bộ Thương mại và Công nghiệp Trinidadvà Tobago quyết định áp đặt các mức thuế chống bán phá giá tạm thời với mỳ ốngvà mỳ sợi nhập khẩu từ Costa Rica, các hành động trước quyết định đó (xem thêmWT/DS185) cũng như Đạo luật Thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng năm 1992,được sửa đổi bởi Đạo luật Thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng năm 1995 vàcác Quy định về Thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng năm 1996. Costa Ricakhiếu nại rằng những biện pháp này không nhất quán đặc biệt là với một số đoạntrong các Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 18 cũng như Phụ lục I và II của Hiệpđịnh Chống bán phá giá.

Quảng cáo sản phẩm