Giải quyết tranh chấp số DS228

12/06/2014 12:00 - 2418 lượt xem

Chi lê – Các biện pháp tự vệ đối với mặt hàng đường ăn nhập khẩu từ Côlômbia

 

Tiêu đề

 

Nguyên đơn:

Côlômbia

Bị đơn:

Chi lê

Bên thứ 3

 

Yêu cầu tham vấn ngày:

15 tháng 03 năm 2001

 Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 21 tháng 01 năm 2009:

Vụ kiện chưa được giải quyết

Do Côlômbia khởi kiện

Ngày 19 tháng 03 năm 2001, Côlômbia yêu cầu tham vấn với Chi lê về các biện pháp tự vệ chính thức đối với đường ăn. Yêu cầu tham vấn này thay thế cho yêu cầu trong vụ kiện số WT/DS230 nêu trên.
Quảng cáo sản phẩm