Giải quyết tranh chấp số DS241

07/01/2015 12:00 - 1933 lượt xem

Argentina — Thuế chống phá giá cuối cùng áp dụng với gia cầm nhập khẩu từ Brazil

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Braxin

Bị đơn:

Achentina

Các bên thứ ba:

Canada; Chi lê; EC; Guatemala; Paraguay; Hoa Kỳ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Trị giá hải quan (Điều VII của GATT 1994): Điều 1,7; ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 1, Phụ lục II, 3, 4, 5, 6, 2, 9, 12; GATT 1994: Điều VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

07 tháng 11 năm 2001

Ngày đạt được thỏa thuận chung:

22 tháng 04 năm 2003


Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010
Các báo cáo được thông qua của Cơ quan Phúc thẩm và Ban hội thẩm

Do Brazil khởi kiện

 

Tham vấn

Ngày21/07/2000, Bộ Kinh tế Achentina ra quyết định số 574 áp dụng thuế chống bánphá giá chính thức đối với sản phẩm gia cầm (poultry) nhập khẩu từ Braxin(thuộc dòng thuế Mercosur 0207.11.00 và 0207.12.00), quyết định được đăng côngbáo Achentina ngày 24/07/2000.

Ngày07/11/2001, Braxin gửi Achentina yêu cầu tham vấn về thuế chống bán phá giá nàyvới lý do biện pháp chống bán phá giá chính thức cũng như quá trình điều trachống bán phá giá mà cơ quan có thẩm quyền của Achentina thực hiện có thiếu sótvà thủ tục có sai lầm hoặc thiếu hụt. Theo Braxin thì điều này vi phạm nghĩa vụquy định tại các Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 và Phụ lục II của Hiệp định ADAvà Điều VI của GATT 1994, Điều 1 và 7 Hiệp định về trị giá tính thuế hải quan.

Ngày19/11/2001, EC yêu cầu được cùng tham gia quá trình tham vấn giải quyết vấn đềnày.

Giai đoạn Hội thẩm

Thànhlập Ban Hội thẩm

Thamvấn không thành công, do đó ngày 25/02/2002, Braxin nộp đơn yêu cầu đến DSBthành lập Ban Hội thẩm giải quyết vụ tranh chấp. Tại cuộc họp ngày 08/03/2002DSB đã hoãn việc thành lập Ban hội thẩm. Tuy nhiên, Ban Hội thẩm cuối cùng đãđược DSB thành lập trong cuộc họp ngày 17/04/2002.

Canada,Chi lê, EC, Guatemala, Paraguay và Hoa Kỳ giữ quyền tham gia vụ việc với tưcách bên thứ ba. Tuy nhiên, Achentina vẫn tuyên bố nước này hy vọng có thể đạtđược một thỏa thuận giải quyết tranh chấp mà không cần đến Ban hội thẩm.

Dohai bên không đạt được thỏa thuận về thành phần của Ban Hội thẩm, ngày17/06/2002, Braxin đã phải yêu cầu Tổng Giám đốc WTO chỉ định các thành viêncho Ban hội thẩm (theo thủ tục trong trường hợp các bên không đạt được thỏathuận thành lập ban hội thẩm). Ngày 27/06/2002, Ban Hội thẩm cuối cùng đã đượcthành lập.

Thôngqua Báo cáo của Ban Hội thẩm

Ngày18/12/2002, Chủ tịch Ban hội thẩm thông báo với DSB rằng Ban hội thẩm không thểhoàn thành báo cáo giải quyết tranh chấp trong 6 tháng vì lý do các bên đã thỏathuận một lịch trình khác và đề nghị kéo dài thời gian làm việc của Ban hộithẩm này đến đầu tháng 04/2003.

Ngày22/4/2003, Báo cáo giải quyết tranh chấp của Ban Hội thẩm được chuyển cho cácthành viên WTO. Trong Báo cáo này, Ban Hội thẩm kết luận Achentina vi phạm cácnghĩa vụ theo các Điều 2.4, 2.4.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.1, 5.8, 6.1.1,6.1.3, 6.8 và Phụ lục II, 6.10 và 12.1 Hiệp định ADS. Ban Hội thẩm cũng kếtluận Achentina còn vi phạm một số điều khoản khác nữa của Hiệp định này, tuynhiên những vi phạm đó Ban Hội thẩm sẽ không xem xét vì những kết luận về cácvi phạm chi tiết mà Ban Hội thẩm đã xem xét đã đủ để kết luận chung về vụ việc.

Báocáo này của Ban Hội thẩm đã được DSB chính thức thông qua tại cuộc họp ngày19/05/2003.

 

Quảng cáo sản phẩm