Giải quyết tranh chấp số DS303

12/06/2014 12:00 - 2219 lượt xem

Equado – Biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tấm xơ ép dày trung bình nhập khẩu từ Chi lê

 

Tiêu đề

 

Nguyên đơn:

Chi lê

Bị đơn:

Equado

Bên thứ 3

 

Yêu cầu tham vấn ngày:

24 tháng 11 năm 2003

 Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 21 tháng 01 năm 2009:

Yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện.

Do Chilê khởi kiện

Ngày 24 tháng 11 năm 2003, Chilê yêu cầu tham vấn với Equado về biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng tấm xơ ép dày trung bình nhập khẩu từ Chi lê.

Chi lê khẳng định không có “gia tăng bất thường”  hàng nhập khẩu nào cũng như không có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng. Chi lê cho rằng điều tra của Cơ quan có thẩm quyền Equado có thiếu sót do không phân tích tất cả các hạng mục hàng hóa liên quan và báo cáo đưa ra bởi Cơ quan này chưa đầy đủ do báo cáo không chỉ ra những lý giải đầy đủ và thích đáng về các nhân tố liên quan của ngành công nghiệp nội địa, không chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa việc gia tăng hàng nhập khẩu và nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng, không đề cập tới nguyên tắc không gây ra thiệt hại nghiêm trọng của các nhân tố khác, không xác định được mức độ áp dụng biện pháp cần thiết nhằm đưa ra điều chỉnh, ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng và không lý giải được liệu hàng nhập khẩu từ các quốc gia không bị áp đặt biện pháp tự vệ này cũng không là đối tượng của điều tra.

Chi lê cũng buộc tội Equado đã không giải thích phương pháp nước này sử dụng trong quản lý và phân bổ hạn ngạch giữa các nhà cung cấp trong nước và không xác định được trường hợp cụ thể minh chứng cho việc áp đặt biện pháp tạm thời trước đó cũng như không kịp thời thông báo về biện pháp này cho WTO.

Chi lê cho rằng biện pháp tự vệ này không phù hợp với các nghĩa vụ cơ bản của nước này theo Điều khoản XIX:1(a) của GATT 1994 (không kể các điều khoản khác) và các điều khoản  2.1, 3.1, 4, 5, 6, 7 và 12 của Hiệp định về Biện pháp tự vệ.
Quảng cáo sản phẩm