Giải quyết tranh chấp số DS311

07/01/2015 12:00 - 1681 lượt xem


Mỹ – Tiến hành rà soát thuế đối kháng áp đặt lên gỗ xẻ mềm nhập khẩu từ Canada.

Tiêu đề:  
Nguyên đơn: Canada.
Bị đơn: Mỹ
Bên thứ 3  
Yêu cầu tham vấn ngày: 14 tháng 04 năm 2004
Hai bên thông báo thống nhất giải pháp ngày: 12 tháng 10 năm 2006

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 21 tháng 01 năm 2009:

Hai bên thống nhất giải pháp theo Điều khoản 3.6 của Quy tắc về Giải quyết tranh chấp trong WTO.

Do Canada khởi kiện

Ngày 14 tháng 04 năm 2004, Canadayêu cầu tham vấn với Mỹ về việc (i) Bộ  Thương mại Mỹ (DOC) hoàn tất báo cáo thực thi thuế đối kháng liên quan tới gỗ xẻ mềm từ Canada nhằm xác định ngay lập tức mức thuế đối kháng áp dụng với một số nhà xuất khẩu chỉ định và (ii) Bộ Thương mại Mỹ (DOC) từ chối hoặc không tiến hành điều tra thủ tục thuế đối kháng nhằm xác định mức thuế đối kháng đối với nhà xuất khẩu chỉ định.


Canada cáo buộc Mỹ đã vi phạm nghĩa vụ theo Điều khoản 10, 19.1, 19.3, 19.4, 21.1, 21.2, 21.4 và 32.1 của Hiệp định Trợ cấp và  Các điều khoản đối kháng và Điều khoản VI:3 của GATT 1994


Vấn đề về  mức thuế đối kháng chính thức và tiến hành rà soát thủ tục và thực thi đang được đưa ra tranh luận theo vụ kiện số WT/DS257.


Ngày 12 tháng 10 năm 2006, Mỹ và Canada thông báo với Cơ quan Giải quyêt tranh chấp (DSB) rằng hai bên đã thống nhất giải pháp theo Điều khoản 3.6 của Quy tắc về Giải quyết tranh chấp trong WTO (DSU) theo vụ kiện số WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 và WT/DS311. Giải pháp này được ký kết dưới dạng cam kết tổng thể (Hiệp định gỗ xẻ mềm) giữa Mỹ và Canada ngày 12 tháng 09 năm 2006. Ngày 23 tháng 02 năm 2007, Mỹ và Canada thông báo tới DSB rằng ngày 12 tháng 10 năm 2006, hai bên đã thống nhất thêm một cam kết theo đó sửa đổi cam kết trước để có hiệu lực thi hành.

Quảng cáo sản phẩm