Giới Thiệu

Giới thiệu về Hội đồng tư vấn về phòng vệ  thương mại (Hội đồng TRC)
Giới thiệu về Hội đồng tư vấn về phòng vệ thương mại (Hội đồng TRC)

19/06/2015

Hội đồng tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế (sau đây gọi tắt là Hội đồng) là đơn vị tư vấn trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Báo cáo Hoạt động Hội đồng TRC năm 2014
Báo cáo Hoạt động Hội đồng TRC năm 2014

28/03/2015

Năm 20năm 2014, Hội đồng TRC (thông qua Ban Thư ký đặt tại Trung tâm WTO) đã thực hiện các nhóm hoạt động14, Hội đồng TRC (thông qua Ban Thư ký đặt tại Trung tâm WTO) đã thực hiện các nhóm hoạt động:
Báo cáo hoạt động Hội đồng TRC năm 2012
Báo cáo hoạt động Hội đồng TRC năm 2012

28/08/2013

Trong năm 2012, Hội đồng TRC (thông qua Ban thư ký đặt tại Trung tâm WTO) đã thực hiện các nhóm hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội sau:
Báo cáo hoạt động Hội đồng TRC 2011
Báo cáo hoạt động Hội đồng TRC 2011

23/06/2012

Hội đồng tư vấn về phòng vệ thương mại (TRC), được thành lập năm 2008 và năm 2011 được chuyển thành một bộ phận của Trung tâm WTO – VCCI.
Báo cáo hoạt động Hội đồng TRC năm 2010
Báo cáo hoạt động Hội đồng TRC năm 2010

23/06/2011

Năm 2010, Hội đồng Tư vấn về Phòng vệ Thương mại (TRC) đã thực hiện hàng loạt các hoạt động tuyên truyền phổ biển, cung cấp thông tin; hoạt đông tư vấn ... hỗ trợ hiệu quả cho các Hiệp hội, Doanh nghiệp.