Giới thiệu về Hội đồng tư vấn về phòng vệ thương mại (Hội đồng TRC)

19/06/2015 12:00 - 66743 lượt xem

Hội đồng tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế

Hội đồng tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế (sau đây gọi tắt là Hội đồng) là đơn vị tư vấn trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Hội đồng hoạt động vì lợi ích của các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong các vấn đề liên quan đến các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế (bao gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp, biện pháp tự vệ).

Thành viên của Hội đồng là các cá nhân có kiến thức chuyên môn sâu, có kinh nghiệm hoạt động thực tế liên quan đến các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế.

Hội đồng có các chức năng sau đây:

(i) Tư vấn, hỗ trợ hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong những biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế (bao gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ) ở nước ngoài đối với hàng hoá Việt Nam hoặc ở Việt Nam đối với hàng hoá nước ngoài nhập khẩu và trong những vấn đề có liên quan khác;

(ii) Trực tiếp hoặc hướng dẫn triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng phản ứng, hành động trong các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế cho các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội đồng có các nhiệm vụ sau đây:

(i) Tư vấn các phương thức, định hướng hành động và hỗ trợ các hiệp hội doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp Việt Nam triển khai các biện pháp phòng tránh, đối phó, xử lý có hiệu quả và hạn chế thiệt hại trong các vụ kiện thương mại quốc tế đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam ở nước ngoài;

(ii) Tư vấn các phương thức, định hướng hành động và hỗ trợ các hiệp hội doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp Việt Nam triển khai các biện pháp nhằm khởi kiện yêu cầu áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan;

(iii) Cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, thực tiễn về các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế để các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp có nhận thức đúng về bản chất và tác động các công cụ chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trong thương mại quốc tế.

(iv) Đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết trong các vụ kiện thương mại quốc tế từ góc độ của bên đi kiện và bên bị kiện để các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng và chủ động tham gia các vụ kiện thương mại quốc tế, nếu có.

(v) Tham gia các đoàn đàm phán thương mại khi Chính phủ có yêu cầu hoặc tư vấn, bình luận, cung cấp thông tin cho các cơ quan Chính phủ trong các đàm phán thương mại có liên quan đến các quy tắc và thực tiễn chống bán phá giá, chống trợ cấp, biện pháp tự vệ và trong việc xây dựng các văn bản pháp luật Việt Nam có liên quan đến các lĩnh vực này để các quy tắc, quy định này hợp lý, khả thi và phù hợp với quyền và lợi ích của hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

(vi) Tư vấn, bình luận, cung cấp thông tin và thực hiện các hỗ trợ khác cho các cơ quan Chính phủ trong các thủ tục giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO mà Việt Nam tham gia có liên quan đến chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ;

(vii) Thực hiện các nghiên cứu, điều tra và các hoạt động khác có liên quan đến các biện pháp phòng vệ thương mại ở Việt Nam và trên thế giới;

(viii) Tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về các vấn đề liên quan đến chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ;

(ix) Tư vấn và cung cấp thông tin cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về các vấn đề liên quan đến chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ.

Ban hỗ trợ giúp kỹ thuật

Ban trợ giúp kỹ thuật là đơn vị thuộc Hội đồng, thành viên của Ban hỗ trợ kỹ thuật là các chuyên gia có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến các biện pháp phòng vệ chống bán phá giá.

Ban hỗ trợ kỹ thuật có chức năng hỗ trợ Hội đồng thông qua việc:

(i) Thực hiện các phân tích cụ thể các tình huống, thông tin và khả năng liên quan để khuyến nghị Hội đồng đưa ra các tư vấn thích hợp trong từng vụ việc cụ thể,

(ii) Hỗ trợ Hội đồng thực hiện việc giám sát và hỗ trợ các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình triển khai các tư vấn của Hội đồng;

(iii) Hỗ trợ Hội đồng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng. Thành viên Ban hỗ trợ kỹ thuật là các chuyên gia có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến các vụ kiện chống bán phá giá.

Tải tài liệu
Quyet dinh thanh lap Hoi dong TRC.doc 42.5 KB
Quảng cáo sản phẩm