India

28/11/2006 12:00 - 3267 Views

Pháp luật chống bán phá giá của Ấn Độ về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Ấn Độ.

Cơ quan có thẩm quyền
Văn Phòng về thuế chống bán phá giá và các loại thuế tương tự - Vụ Thương mại - Bộ Thương mại  và Công nghiệp chịu trách nhiệm điều tra.

Các thời hạn điều tra
-          Khởi xướng điều tra: 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn kiện
-          Kết luận sơ bộ: 60-70 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra
-          Biện pháp tạm thời: 4-6 tuần kể từ ngày có kết luận sơ bộ; không kéo dài quá 6 tháng
-          Kết thúc điều tra: 1 năm (có thể gia hạn thêm 6 tháng) kể từ ngày khởi xướng vụ kiện

Những vấn đề cần lưu ý để vận dụng
Phương pháp
-          Rút đơn kiện: Chấm dứt ngay việc điều tra khi nguyên đơn rút lại đơn kiện
-          Biên độ thiệt hại: Khác với các nước khác, Ấn Độ tính toán cả biên độ thiệt hại (khoảng chênh lệch giữa mức giá bán công bằng và giá xuất khẩu thực tế
-          “Điều khoản đánh thuế thấp hơn”: Mức thuế chống bán phá giá được áp dụng phải là mức thuế tương đương với biên độ thấp hơn trong biên độ phá giá và biên độ thiệt hại
-          Không áp dụng phương pháp tích luỹ (tức là phương pháp tính thiệt hại gây ra đối với ngành sản xuất nội địa bởi việc nhập khẩu hàng hoá từ tất cả các nước bị điều tra)
-          Khiếu kiện: Các quyết định trong điều tra chống bán phá giá có thể bị khiếu kiện ra Toà Phúc thẩm các vấn đề về Hải quan và Thuế, và sau đó là Toà Tối cao
-          Rà soát lại:
+ Rà soát do thay đổi hoàn cảnh
+ Rà soát đối với nhà xuất khẩu mới (không thu thuế trong thời gian rà soát nhưng có thể yêu cầu nộp bảo đảm hoặc ký quỹ)

Thông tin
-          Một Hồ sơ công cộng đăng tải tất cả các thông tin (không mật) về vụ kiện được thiết lập để các bên liên quan có thể tiếp cận
-          Trước khi ra quyết định cuối cùng, cơ quan điều tra phải thông báo cho các bên về các căn cứ sẽ được sử dụng để ra quyết định 
 
Tải tài liệu
India
Quảng cáo sản phẩm