Nhật Bản

12/08/2008 12:00 - 2241 lượt xem

Cơ quan có thẩm quyền

- Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp có quyền ra quyết định khởi xướng điều tra và áp dụng hạn ngạch nhập khẩu.

- Bộ trưởng tài chính có quyền ra quyết định khởi xướng điều tra và áp dụng thuế nhập khẩu khẩn cấp

Các thời hạn điều tra

- Thời hạn điều tra: 1 năm kể từ ngày khởi xướng điều tra, chỉ được gia hạn khi có lý do đặc biệt khác.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

- Bộ trưởng, nếu cần thiết, có thể yêu cầu Hiệp hội người tiêu dùng hoặc bất kỳ hiệp hội đại diện cho lợi ích của người tiêu dùng nào của sản phẩm điều tra cung cấp thông tin liên quan đến cuộc điều tra.

- Khi thấy cần thiết áp dụng hạn ngạch nhập khẩu khẩn cấp mới hoặc dỡ bỏ, giảm các mức hạn ngạch nhập khẩu khẩn cấp hiện hành, Bộ trưởng phải ngay lập tức tham vấn Hội đồng giao dịch xuất nhập khẩu.

- Trong trường hợp thời hạn áp dụng Hạn ngạch nhập khẩu khẩn cấp được gia hạn thì mức Hạn ngạch áp dụng trong thời gian gia hạn phải thấp hơn mức đã áp dụng ngay thời gian trước khi gia hạn.

- Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp có liên hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình điều tra.

Thông tin

- Các thông tin liên quan đến cuộc điều tra sẽ được đăng tải trên tờ Kampo (Công báo chính thức).

Tải tài liệu
Japan
Quảng cáo sản phẩm