Phá giá trong ngành nông nghiệp - Những bài học kinh nghiệm

26/11/2006 12:00 - 2425 lượt xem

Kể tử khi các hiệp định thương mại đa phương giúp làm giảm thuế quan và các hạn chế thương mại định lượng trên toàn thế giới, các nước đã tăng cường sử dụng các công cụ khác để bảo hộ thương mại trong nước. Một trong những hình thức bảo hộ mới đó là sử dụng các biện pháp chống bán phá giá mà đang trở thành một trong những rào cản thương mại phổ biến nhất trên thế giới.
Tải tài liệu
Dumping in Agriculture - casestudy_2.pdf 550.61 KB
Quảng cáo sản phẩm