Phân bón - Việt Nam điều tra áp dụng biện pháp tự vệ (SG06)

12/05/2017 12:00 - 7635 lượt xem

Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1682A/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với hàng hóa nêu trên.

I. Một số thông tin vụ việc

1. Ngày khởi xướng điều tra: 12/05/2017

2. Nguyên đơn
Công ty Cổ phần DAP – Vinachem và Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem

3. Sản phẩm thuộc đối tượng điều tra: Sản phẩm phân bón DAP có mã HS: 3105.10.90; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

 

4. Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức:

 

Ngày 02/03/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung với mức thuế và thời gian áp dụng như sau:  


- 07/03/2018-06/03/2019: 1.128.531 đồng/tấn(VND/tấn); 


- 07/03/2019-06/03/2020: 1.072.104 đồng/tấn(VND/tấn)

 

5. Rà soát cuối kỳ

 

* Rà soát cuối kỳ lần 1: Ngày 03/03/2020, Bộ Công Thương ban hành quyết định số 715/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu, với mức thuế và thời gian áp dụng như sau: 

 

- 7/3/2020 - 6/3/2021: 1.050.662 đồng/tấn

 

- 7/3/2021 - 6/3/2022: 1.029.219 đồng/tấn

 

- 7/3/2022 - 6/9/2022: 1.007.778 đồng/tấn

 

- Từ 7/9/2022 trở đi: 0 đồng/tấn (nếu không gia hạn)

 

* Rà soát cuối kỳ lần 2: Ngày 14/9/2022, Bộ Công Thương ban hành quyết định 1845/QĐ-BCT về việc không gia hạn việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu


II. Diễn biến vụ việc

Thời gian Sự kiện
12/05/2017 Khởi xướng điều tra
04/08/2017 Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời
02/03/2018 Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức
21/03/2018 Thông báo về Hướng dẫn thực hiện việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ
12/10/2018 Thông báo tiếp nhận đơn yêu cầu miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ
31/05/2019 Thông báo công khai về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ
02/07/2019 Cục PVTM đã nhận được Hồ sơ yêu cầu từ Công ty Cổ phẩn DAP -Vinachem và Công ty Cổ phần số 2 – Vinachem (Bên yêu cầu)
10/07/2019 Ban hành Công văn đề nghị bên yêu cầu bổ sung một số thông tin liên quan
02/08/2019 Cục PVTM đã nhận được hồ sơ bổ sung thông tin theo yêu cầu
13/08/2019 Cơ quan điều tra xác nhận hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định
03/09/2019 Ban hành Quyết định 2700/QĐ-BCT rà soát cuối kỳ
18/09/2019 Ban hành Công văn số 817/PVTM-P2 v/v bản câu hỏi rà soát cuối kỳ cho các công ty SX trong nước và các công ty nhập khẩu
07/10/2019 Ban hành Công văn số 874/PVTM-P2 v/v thông báo nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ
13/01/2020 Tổ chức buổi tham vấn để các bên liên quan có thể trình bày các quan điểm liên quan tới vụ việc
03/03/2020 Quyết định gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ
28/01/2022 Quyết định rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ (Quyết định 117/QĐ-BCT)
14/09/2022 Quyết định không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ (Quyết định 1845/QĐ-BCT)


TIN TỨC LIÊN QUAN:
Bộ Công Thương ban hành quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón nhập khẩu vào Việt Nam

Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu

Bộ Công Thương gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu

Tải tài liệu
1.1. Bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước
1.2. Phụ lục bản câu hỏi điều tra cho nhà sản xuất trong nước
2.1. Bản câu hỏi điều tra cho nhà nhập khẩu
2.2. Phụ lục bản câu hỏi điều tra cho nhà nhập khẩu
3.1. Thông báo Quyết định áp thuế sơ bộ SG6 Phân bón
3.3. Báo cáo điều tra sơ bộ SG06 Phân bón
4.1. Quyết định QĐ686/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ chính thức SG 06 Phân bón
3.2. Quyết định 3044/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời SG06 Phân bón
4.2. Báo cáo điều tra cuối cùng SG06 Phân bón
1 Thông báo quyết định khởi xướng điều tra
5. Quyết định 2700/QĐ-BCT rà soát cuối kỳ
5.1. Ban hành Công văn số 817/PVTM-P2 v/v bản câu hỏi rà soát cuối kỳ cho các công ty SX trong nước và các công ty nhập khẩu
6. Công văn số 874/PVTM-P2 v/v thông báo nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ
7. Quyết định 715 gia hạn thời gian áp dụng biện pháp tự vệ
8. Quyết định 117/QĐ-BCT rà soát cuối kỳ
9. Quyết định 1845/QĐ-BCT không gia hạn biện pháp tự vệ
Quảng cáo sản phẩm