Sự Kiện

Hội nghị Chương trình hành động của CP hỗ trợ DN trong thời kỳ hội nhập
Hội nghị Chương trình hành động của CP hỗ trợ DN trong thời kỳ hội nhập

15/08/2008

Đơn vị tổ chức: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Thời gian:  10/07/2007
Địa điểm: Tầng 7, VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
Hội thảo giới thiệu hội đồng tư vấn các vụ kiện thương mại quốc tế
Hội thảo giới thiệu hội đồng tư vấn các vụ kiện thương mại quốc tế

15/08/2008

Đơn vị tổ chức: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Thời gian: 8h30-11h00 ngày thứ Tư 26 tháng 6 năm 2008
Địa điểm: Hội trường Tầng 7 – VCCI, 9 Đào Duy Anh – Hà Nội
 Hội thảo ITC 20 tháng 10 tại HCM
Hội thảo ITC 20 tháng 10 tại HCM

24/05/2008

Bản trình bày Các công cụ bảo vệ thương mại của Việt Nam: Khả năng áp dụng cho các ngành sản xuất trong nước
10 11