Tài liệu tham khảo

Thời gian: 2018Đơn vị thực hiện: Ủy ban châu Âu (EC)

Thời gian: 19/09/2022Đơn vị thực hiện: Ủy ban châu Âu (EC)

Thời gian: 03/2022 Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại

Thời gian: 12/2021Đơn vị thực hiện: Ủy ban Thương mại Quốc gia Thụy Điển

Thời gian: 30/08/2021Đơn vị thực hiện: Ủy ban châu Âu (EC)

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  Thời gian: Năm 2013

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Thời gian thực hiện: Năm 2009

1 2