Liên minh Châu Âu

Chuyên mục về PVTM của Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp những thông tin về pháp luật, quy trình thủ tục, thực tiễn và những lưu ý về kỹ năng đối phó với các vụ kiện PVTM tại thị trường EU. Đây là các thông tin cần thiết giúp doanh nghiệp, hiệp hội Việt Nam trong phòng tránh và đối phó hiệu quả với các vụ kiện hoặc nguy cơ kiện PVTM.