Thailand

28/11/2006 12:00 - 1845 lượt xem

Pháp luật chống bán phá giá của Thái Lan về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Thái Lan.

Cơ quan có thẩm quyền
- Uỷ ban về Bán phá giá và Trợ cấp (Bộ Thương mại): thụ lý chính thức đơn kiện, quyết định khởi xướng điều tra, ra các quyết định trên cơ sở kết luận điều tra của Vụ Ngoại thương
- Vụ Ngoại thương tiếp nhận đơn kiện, xem xét yêu cầu nguyên đơn hoàn thiện (nếu có) và chuyển đơn kiện đến Uỷ ban ; tiến hành điều tra phá giá và thiệt hại; chấp nhận cam kết giá (sau đó phải được Uỷ ban phê chuẩn)
Các thời hạn điều tra
Kết thúc điều tra : 1 năm (gia hạn đến 18 tháng) kể từ ngày khởi xướng điều tra
 
Những vấn đề cần lưu ý để vận dụng
Phương pháp
-         Lợi ích cộng đồng : Việc xác định áp thuế phải tính đến lợi ích của ngành sản xuất nội địa, của người tiêu dùng và các lợi ích công cộng ;
-         Phí : Đơn kiện, các yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin, cam kết về giá đều phải nộp một khoản phí do Bộ Thương mại ấn định tương ứng với chi phí bỏ ra để thực hiện ;
-         Rút lại đơn kiện : Nguyên đơn có thể rút lại đơn kiện nhưng nếu việc rút đơn thực hiện sau khi đã khởi xướng vụ kiện thì Uỷ ban có quyền quyết định chấm dứt hoặc tiếp tục vụ kiện ;
-         Nền KT phi thị trường: Giá TT sẽ được tính toán trên cơ sở giá tại một nước thứ ba có nền KT thị trường hoặc, trong trường hợp cách thức đó không thực hiện được, trên cơ sở bất kỳ một mức giá hợp lý nào khác, bao gồm cả giá tại Thái Lan nếu thích hợp ;
-         Thông tin sẵn có hoặc bất lợi : được sử dụng để ra các quyết định trong trường hợp một bên liên quan từ chối không cho tiếp cận hoặc không cung cấp các thông tin cần thiết trong thời hạn quy định hoặc cản trở đáng kể việc điều tra
-         Cam kết về giá : Có thể bị từ chối vì bất kỳ lý do nào (bao gồm cả lý do về chính sách chung)
-         Có quy định về Điều tra chống bán phá giá cho một nước thứ ba (Thái Lan là nước nhập khẩu) hoặc tại một nước thứ ba (ngành sản xuất của Thái Lan bị thiệt hại)
-         Rà soát :
+ Rà soát do có sự thay đổi hoàn cảnh
+ Rà soát hoàng hôn
+ Rà soát cho nhà XK mới (nhà XK mới không phải nộp thuế trong khi đang rà soát)
+ Rà soát hoàn trả thuế
-         Khiếu kiện : Các bên liên quan có thể khiếu kiện quyết định cuối cùng và các quyết định rà soát ra Toà án về Sở hữu trí tuệ và Ngoại thương trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định
 
Thông tin
-         Quyết định khởi xướng vụ kiện được đăng trên Công báo và báo địa phương của Thái Lan bằng tiếng Thái và tiếng Anh (nếu thích hợp) ; Vụ Ngoại thương sẽ thông báo trực tiếp bằng văn bản cho các bên liên quan hoặc đại diện của họ (được biết đến tại thời điểm khởi xướng điều tra)
-         Nguyên đơn, các nhà xuất khẩu nước ngoài và nhà nhập khẩu có quyền yêu cầu cung cấp các thông tin đã được sử dụng để ra các quyết định áp đặt biện pháp tạm thời và chính thức (yêu cầu phải được trình không muộn hơn 1 tháng kể từ ngày ban hành quyết định) ;;
Trước khi ra quyết định cuối cùng, Bộ Ngoại thương sẽ thông báo cho các bên liên quan về các thông tin thực tiễn được sử dụng để ra quyết định (trước một khoảng thời gian đủ để các bên bảo vệ lợi ích của mình)
Tải tài liệu
Thai Lan.rar 47.81 KB
Tải tài liệu
Thailand
Quảng cáo sản phẩm