Turkey

28/11/2006 12:00 - 1855 lượt xem

 
Pháp luật chống bán phá giá của Thổ Nhĩ Kỳ về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan có thẩm quyền
- Bộ nơi Tiểu ban Thư ký phụ trách Ngoại thương trực thuộc (Bộ): phê chuẩn các quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá của Hội đồng
- Tổng Cục Nhập khẩu tiếp nhận đơn, xem xét tiền tố tụng, tiến hành điều tra và đề xuất áp dụng các biện pháp
- Hội đồng Đánh giá Hành vi Cạnh tranh Không lành mạnh trong Nhập khẩu (Chủ tịch là đại diện của Tổng Cục Nhập khẩu, thành viên gồm đại diện Bộ Nông nghiệp Nông thôn, Bộ CN-TM, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Hải quan, Liên minh các Phòng TM-CN, Liên minh các Phòng Nông nghiệp và đại diện các Vụ thuộc Tổng Cục Nhập khẩu) quyết định khởi xướng điều tra, áp dụng biện pháp tạm thời, chính thức (sau đó phải được Bộ phê chuẩn)
 
Các thời hạn điều tra
- Xem xét tiền tố tụng : 45 ngày
- Bảng hỏi : trả lời trong 30 ngày (có thể được gia hạn trên cơ sở yêu cầu chính đáng) kể từ ngày nhận được bảng hỏi (tức là 1 tuần sau khi gửi) ; có thể có bảng hỏi bổ sung
- Kết thúc điều tra : trong vòng 1 năm (có thể gia hạn thêm 6 tháng)
 
Những vấn đề cần lưu ý để vận dụng
Phương pháp
- Điều tra tiền tố tụng : có quy định rõ về các nội dung xem xét đơn kiện trước khi khởi xướng vụ kiện (về tư cách người nộp đơn và sự đầy đủ tương đối của các chứng cứ ; biên phá giá và lượng nhập khẩu có thuộc diện không đáng kể không)
- Bên liên quan : có thể là bất kỳ chủ thể nào có thể bị ảnh hưởng bởi kết quả vụ kiện ; trong suốt quá trình điều tra, cơ quan điều tra phải tạo điều kiện để các bên liên quan, các ngành sử dụng sản phẩm bị điều tra và đại diện người tiêu dùng trình bày quan điểm của mình
- Mức thuế thấp hơn biên phá giá : được áp dụng nếu đã đủ để loại bỏ thiệt hại do việc nhập khẩu bán phá giá gây ra
- Chấm dứt điều tra nếu :
+ không có bán phá giá hoặc không có thiệt hại ; hoặc biên phá giá, lượng NK không đáng kể ;
+ đơn kiện vô ích/không có ý nghĩa ;
+ đơn kiện bị rút lại
- Rà soát :
+ hàng năm
+ hoàng hôn
+ rà soát đối với nhà XK mới
+ chống hiện tượng lẩn tránh thuế
- Tạm dừng biện pháp chống bán phá giá chính thức : có thể tạm dừng việc áp thuế trong 9 tháng (gia hạn đến 1 năm) nếu có sự thay đổi tạm thời các điều kiện thị trường khiến thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa không còn tiếp diễn (các bên liên quan phải có cơ hội trình bày lập luận của mình về việc tạm dừng này) ; biện pháp áp thuế có thể được áp trở lại theo quyết định của Hội đồng với sự phê chuẩn của Bộ
- Nền KT phi thị trường: Giá TT sẽ được tính toán theo một trong các cách sau đây :
+ giá bán SPTT để tiêu dùng tại một nước thay thế có nền KT thị trường ;
+ giá xuất khẩu SPTT từ một nước thay thế có nền KT thị trường sang một nước khác, trong đó có cả Thổ Nhĩ Kỳ ;
+ giá xây dựng, tính toán theo các chi phí cho SPTT tại thị trường nước thay thế có nền KT thị trường ;
+ nếu tất cả các cách trên đều không thực hiện được thì sử dụng giá bán hoặc giá xây dựng cho SPTT tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ;
- Nhà sản xuất trong nền KT phi thị trường có thể được hưởng cách tính giá TT bình thường nếu :
+ nhà máy quyết định các loại giá, chi phí, đầu vào, chi phí lao động, công nghệ, đầu ra, bán hàng, đầu tư theo các nguyên tắc thị trường phản ánh quan hệ cung cầu, không chịu sự can thiệp của NN ;
+ hệ thống kế toán theo thông lệ quốc tế và được kiểm toán độc lập ;
+ chi phí sản xuất và tình hình tài chính không bị bóp méo bởi hệ thống kinh tế phi thị trường ;
+ tuân thủ quy định pháp luật phá sản và bảo vệ sở hữu đảm bảo tính ổn định và chắc chắn trong hoạt động ;
+ tỷ giá hối đoái theo tỷ giá thị trường
- Thông tin sẵn có : sử dụng khi một bên liên quan không cung cấp các thông tin cần thiết trong thời hạn quy định, từ chối không cho tiếp cận thông tin, cản trở đáng kể việc điều tra, cung cấp thông tin sai lệch (tức là không hợp tác) - nếu không hợp tác, kết quả điều tra có thể sẽ bất lợi
- Chọn đối tượng bắt buộc điều tra :
+ phương pháp chọn mẫu ;
+ chọn các bên có khối lượng NK lớn nhất
- Rà soát :
+ giữa kỳ (do thay đổi hoàn cảnh)
+ cuối kỳ (rà soát hoàng hôn)
+ rà soát đối với nhà XK mới ;
+ rà soát hoàn trả thuế ;
+ rà soát chống hiện tượng lẩn tránh thuế
+ mở lại cuộc điều tra (nếu ngành sản xuất nội địa cho rằng thuế chính thức không có ý nghĩa thực tế do có sự giảm giá xuất khẩu – việc mở lại điều tra sẽ tính toán lại mức thuế theo mức giá XK thực tế)
 
Thông tin
- Quyết định khởi xướng điều tra, các quyết định khác được đăng trên công báo ;
- Trên cơ sở yêu cầu bằng văn bản gửi đến Tổng Cục NK và trong điều kiện thích hợp, các bên được tạo điều kiện để tiếp cận các thông tin liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của họ trong vụ kiện (các thông tin đề cập ở đây là thông tin do các bên cung cấp, không phải thông tin của Tổng Cục NK sử dụng nội bộ) ;
- Các bên có quyền yêu cầu (bằng văn bản) cung cấp thông tin về các thực tế làm căn cứ ban hành quyết định sơ bộ ngay sau khi có quyết định này ;
- Trước khi ban hành quyết định cuối cùng, các bên liên quan sẽ được thông tin về các thực tế và lập luận được sử dụng để ra quyết định cuối cùng (nếu có quá nhiều bên liên quan thì các thông tin này chỉ được cung cấp cho các hiệp hội liên quan).
 
Tải tài liệu
Turkey
Quảng cáo sản phẩm