Armenia

25/11/2006 12:00 - 2198 lượt xem

 Pháp luật chống bán phá giá của Armenia về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Armenia.

Cơ quan có thẩm quyền

Là cơ quan do Chính phủ Armenia bổ nhiệm có chức năng điều tra và quyết định các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp

Các thời hạn điều tra

 1. Từ chối khởi xướng điều tra: 1 tháng kể từ ngày nộp đơn kiện
 2. Khởi xướng điều tra: 45 ngày kể từ ngày nộp đơn kiện – gia hạn 15 ngày
 3. Trả lời bảng hỏi: 37 ngày kể từ ngày các bên liên quan nhận được bảng hỏi
 4. Biện pháp tạm thời: Không sớm hơn 60 ngày, không muộn hơn 9 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra và không kéo dài quá 6 tháng
 5. Cam kết về giá: Không muộn hơn 60 ngày trước khi công bố kết luận cuối cùng
 6. Kết thúc điều tra: 6 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra – gia hạn 6 tháng

Một số điểm cần lưu ý để vận dụng

Phương pháp:

 1. Chọn bị đơn bắt buộc: Trường hợp có quá nhiều bị đơn thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành: (i) chọn mẫu (trong thời hạn 3 tuần kể từ ngày khởi xướng điều tra); hoặc (ii) chọn các nhà xuất khẩu có lượng xuất khẩu lớn
 2. Sự tham gia của đại diện người tiêu dùng và ngành sản xuất liên quan: Trường hợp hàng hoá thuộc diện điều tra được tiêu thụ phổ biến ở Armenia thì các tổ chức đại diện cho ngành sản xuất sử dụng hàng hoá đó làm nguyên liệu đầu vào hoặc đại diện người tiêu dùng có quyền cung cấp thông tin và trình bày lập luận bằng văn bản về các vấn đề liên quan
 3. Về khiếu kiện: Tất cả các bên đã tham gia cung cấp thông tin hoặc tham dự phiên điều trần đều có quyền khởi kiện ra Toà án đối với các hành vi của cơ quan có thẩm quyền trong điều tra chống bán phá giá liên quan đến quyết định cuối cùng, quyết định rà soát lại, quyết định hoàn thuế
 4. Rà soát lại:

+ Rà soát do thay đổi hoàn cảnh
+ Rà soát hoàng hôn
+ Rà soát đối với nhà sản xuất, xuất khẩu mới
+ Rà soát hoàn trả thuế
+ Điều tra chống lẩn tránh thuế

Thông tin:
 1. Mỗi vụ kiện sẽ có một hồ sơ riêng để công khai tất cả các thông tin liên quan (tất cả mọi người đều có thể tiếp cận, xem và sao chụp)
 2. Căn cứ để ra các kết luận tạm thời/cuối cùng chỉ được công khai cho các bên nếu có yêu cầu trong thời hạn cho phép kể từ khi công bố kết luận (15 ngày đối với quyết định tạm thời, 1 tháng đối với quyết định cuối cùng); trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết luận, các bên có quyền yêu cầu cơ quan điều tra giải thích rõ về các phương pháp tính toán được sử dụng khi đưa ra kết luận;
Tải tài liệu
Armenia.doc 180.5 KB
Quảng cáo sản phẩm