Australia

25/11/2006 12:00 - 2398 lượt xem

Pháp luật chống bán phá giá của Australia về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Australia.

Cơ quan có thẩm quyền
Bộ Hải quan là cơ quan điều tra.
Bộ trưởng Hải quan là cơ quan đưa ra tất cả các quyết định liên quan trong vụ việc.

 
Các thời hạn điều tra
-          Khởi xướng điều tra: 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn kiện.
-          Đệ trình thông tin: 40 ngày kể từ ngày nhận đơn kiện.
-          Kết luận sơ bộ (Biện pháp tạm thời): Không sớm hơn 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra.
-          Kết luận cuối cùng: 90 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra.
Các vấn đề cần lưu ý để vận dụng
Phương pháp
-          Lợi ích công cộng: Bộ trưởng Hải quan phải tính đến lợi ích công cộng để ra quyết định có áp dụng biện pháp chống bán phá giá hay không (dù đã có kết luận khẳng định về phá giá và thiệt hại).
-          Mức thuế thấp hơn biên độ phá giá: Có thể được Bộ trưởng quyết định nếu thấy rằng với mức thuế đó giá của sản phẩm liên quan tại Australia đã tương đương với mức giá không gây thiệt hại.
-          Khiếu kiện: Các quyết định trong vụ kiện chống bán phá giá (quyết định khởi xướng điều tra, quyết định cuối cùng, kết luận rà soát lại..) có thể bị khiếu kiện ra Toà án Liên bang. Toà án chỉ có thẩm quyền xem xét các khiếu kiện về các vấn đề pháp lý trong các quyết định chứ không thể xem xét khiếu kiện về các vấn đề thực tế.
Thông tin
Văn phòng Bộ Hải quan thiết lập một Hồ sơ công công đăng tải tất cả các thông tin (không mật) về vụ kiện liên quan để các bên liên quan có thể tiếp cận.
Tải tài liệu
AD Australia Act 2.doc 557 KB
Quảng cáo sản phẩm