Bolivia

25/06/2006 12:00 - 2128 lượt xem

Pháp luật chống bán phá giá của Bolivia về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Bolivia.
Cơ quan có thẩm quyền
-         Bộ Xuất khẩu và Cạnh tranh Kinh tế (MECE) là cơ quan nhận đơn kiện, quyết định khởi xướng điều tra, giám sát quá trình điều tra và đề xuất biện pháp xử lý.
-         Ban Thư ký Kỹ thuật (bao gồm đại diện của Vụ Kỹ Thuật Bộ Xuất khẩu và Cạnh tranh Kinh tế, Bộ Tài chính và Đại diện kỹ thuật của các hiệp hội thương mại liên quan) chịu trách nhiệm điều tra.
-         Uỷ ban Đánh giá Hành vi Cạnh tranh không lành mạnh (bao gồm đại diện các cơ quan liên quan) chịu trách nhiệm xem xét các kết luận điều tra của Ban Thư ký Kỹ thuật và đưa ra đề xuất về biện pháp xử lý.
-         CONEPLAN là cơ quan ra các quyết định áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp chống bán phá giá hoặc quyết định chấm dứt điều tra.
 
Các thời hạn điều tra
-         Bảng hỏi: Bảng hỏi được gửi đi không muộn hơn 5 ngày kể từ ngày khởi xướng vụ kiện; Thời hạn gửi trả lời được quy định trong từng vụ việc và không quá 20 ngày kể từ ngày gửi bảng hỏi
-         Kết luận sơ bộ: không quá 45 ngày kể từ ngày gửi bảng hỏi
-         Kết thúc điều tra: không quá 7 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra
 
Những vấn đề cần lưu ý để vận dụng
Phương pháp
-         Thời hạn áp dụng các biện pháp chống bán phá giá: Không quá 2 năm, nhưng có thể được gia hạn theo kết luận rà soát lại của cơ quan điều tra (theo yêu cầu của các bên liên quan):
+ Rà soát lại sau 2 năm chỉ tiến hành đối với biên độ phá giá
+ Rà soát lại sau 5 năm tiến hành đối với cả thiệt hại và biên độ phá giá
-         Mức thuế chống bán phá giá thấp hơn biên độ phá giá (nếu đã đủ để loại bỏ thiệt hại)
-         Các biện pháp áp dụng:
+ Có thể đồng thời áp dụng thuế chống bán phá giá và các biện pháp khác để ngăn chặn hoặc loại bỏ tình trạng do việc bán phá giá gây ra;
+ Có thể tạm đình chỉ việc nhập khẩu hàng hoá liên quan cho đến khi có kết luận cuối cùng về vụ việc
-         Tham vấn với CP nước xuất khẩu: Trước khi khởi xướng điều tra hoặc vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình điều tra, cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu đều có thể yêu cầu tham vấn với các cơ quan có thẩm quyền của Bolivia để có thể tiến tới một giải pháp chung để giải quyết vấn đề
-         Khiếu nại: Các bên liên quan có thể khiếu nại quyết định cuối cùng (về việc bán phá giá gây thiệt hại và biện pháp áp dụng) trong thời hạn theo quy định
 
Thông tin
-         MECE có thể công bố trên báo quốc gia bản thông cáo tóm tắt các điểm chủ yếu của đơn kiện để các bên liên quan được biết
-         Chỉ các bên liên quan có thể yêu cầu để tiếp cận các thông tin mà các bên khác cung cấp cho cơ quan điều tra (đơn yêu cầu lập bằng văn bản và nêu rõ loại thông tin mà mình cần)

 
Quảng cáo sản phẩm