Chile

25/11/2006 12:00 - 2064 lượt xem

Pháp luật chống bán phá giá của Chile về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về chống bán phá giá của WTO (trong Hiệp định về chống bán phá giá của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật chống bán phá giá của Chile.
    Cơ quan có thẩm quyền
       1.
          Uỷ ban Quốc gia (bao gồm Tổng Thanh tra Kinh tế làm Chủ tịch và các thành viên là đại diện từ Ngân hàng Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp, Bộ Kinh tế-Phát triển-Tái thiết, Tổng Giám đốc Hải quan, Bộ Ngoại giao) chịu trách nhiệm điều tra và đề xuất biện pháp chống bán phá giá.
       2.
          Tổng thống nước Cộng hoà ra các quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá (tạm thời và chính thức), bao gồm mức thuế và thời hạn áp dụng trên cơ sở báo cáo kết quả điều tra và đề xuất của Ủy ban Quốc gia.
    Các thời hạn điều tra
       1.
          Khởi xướng điều tra: 5 ngày kể từ ngày nhận đơn kiện
       2.
          Cung cấp thông tin: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra, các bên liên quan có thể cung cấp tất cả các bằng chứng, ý kiến, lập luận liên quan
       3.
          Biện pháp tạm thời: Không sớm hơn 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra
       4.
          Kết luận điều tra: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra

    Những vấn đề cần lưu ý để vận dụng
       1.
          Các quy định về các phương pháp tính toán, thủ tục điều tra, cung cấp thông tin…. rất sơ sài
       2.
          Các thời hạn tương đối ngắn so với quy định của các nước khác
       3.
          Thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá: Không quá 1 năm, có thể gia hạn theo quyết định của Uỷ ban Quốc gia.
Tải tài liệu
AD Chile1.doc 61 KB
Quảng cáo sản phẩm