EU

12/08/2008 12:00 - 2180 lượt xem

Cơ quan có thẩm quyền

- Ủy ban Châu Âu có quyền khởi xướng và tiến hành điều tra tự vệ

- Hội đồng Châu Âu có thẩm quyền ra quyết định áp dụng các biện pháp tự vệ.Hội đồng Châu Âu cũng có vai trò cao nhất trong các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban Châu ÂU (có thể đồng ý, sửa đổi hoặc thu hồi các quyết định của Ủy ban)

Các thời hạn điều tra

- Tham vấn: trong vòng 8 ngày làm việc kể từ khi Ủy ban nhận được đơn kiện

- Giám sát nhập khẩu: Hết hiệu lực vào cuối giai đoạn 6 tháng thứ hai sau 6 tháng đầu áp dụng giám sát.

- Khởi xướng điều tra: 1 tháng kể từ khi nhận được đơn kiện và ban hành thông báo trên Công báo chính thức của Ủy ban

- Kết luận cuối cùng: 9 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra. Trong trường hợp đặc biệt, có thể gia hạn thêm tối đa 2 tháng

Những điều cần lưu ý để vận dụng

- Các biện pháp tự vệ có thể tiến hành ngay lập tức:

+ Hạn chế thời hạn hiệu lực của tài liệu nhập khẩu

+ Thay đổi các quy định nhập khẩu đối với sản phẩm điều tra thông qua việc cho lưu hành có điều kiện.

- Các quyết định của Ủy ban phải được thông báo cho Hội đồng và các nước thành viên. Bất kỳ nước thành viên nào có thể, trong vòng một tháng sau thông báo của Ủy ban, chuyển quyết định đó lên Hội đồng. Nếu trong vòng 3 tháng sau đó Hội đồng không có quyết định gì thì quyết định của Ủy ban được xem như bị thu hồi.

- Trong một số trường hợp, Ủy ban châu Âu có thể tạm thời áp dụng biện pháp giám sát hoặc các biện pháp tự vệ tại một số vùng nhất định nếu Ủy ban này thấy phù hợp hơn là áp dụng trong cả Cộng đồng.

Thông tin

- Các thông tin liên quan đến vụ kiện được đăng tải trên Công báo chính thức của Ủy ban châu Âu để các bên liên quan và công chúng có thể tiếp cận được


 
Tải văn bản pháp luật tại đây

Tải tài liệu
EU
Quảng cáo sản phẩm