Hàn Quốc

18/08/2008 12:00 - 2955 Views

Cơ quan có thẩm quyền

- Ủy ban thương mại (thuộc Bộ Tài chính – Kinh tế) có quyền tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

- Các lãnh đạo cơ quan hành chính trung ương có liên quan có quyền ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ hay các biện pháp tự vệ tạm thời

Các thời hạn điều tra

- Khởi xướng điều tra: 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn kiện

- Điều tra thiệt hại: 4 tháng kể từ khi khởi xướng điều tra, trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn nhưng không quá 2 tháng.

- Đề xuất phương thức và thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ: 1 tháng sau khi có kết luận về thiệt hại

- Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ: 1 tháng kể từ khi có đề xuất trên.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

- Ủy ban Thương mại trước khi quyết định khởi xướng điều tra phải tham vấn các lãnh đạo Cơ quan hành chính trung ương có liên quan.

- Quyết định về hình thức và thời hạn tự vệ có tính đến ảnh hưởng tới ngành sản xuất có liên quan, giá cả trong nước và lợi ích của người tiêu dùng và quan hệ thương mại quốc tế…

- Để quyết định có áp dụng các biện pháp tự vệ hoặc tự vệ tạm thời hay không, các lãnh đạo cơ quan hành chính trung ương có liên quan phải tham vấn các lãnh đạo cơ quan hành chính trung ương khác về ảnh hưởng của những biện pháp tự vệ này đến quan hệ thương mại quốc tế, nền kinh tế trong nước và toàn ngành nói chung.

Thông tin

- Các thông tin về vụ kiện được đăng trên bản tin chính phủ và được thông báo bằng văn bản cho các bên liên quan trong một số trường hợp

 

 

 

Tải văn bản pháp luật tại đây
 
Tải tài liệu
Korea
Quảng cáo sản phẩm