Hoa Kỳ

12/08/2008 12:00 - 1957 lượt xem

Pháp luật về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của Hoa Kỳ về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO (cụ thể là Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật trợ câp và các biện pháp đối kháng của Hoa Kỳ.

Cơ quan có thẩm quyền

- Bộ Thương mại (DOC) chịu trách nhiệm điều tra trợ cấp và đưa ra quyết định áp dụng các biện pháp chống trợ cấp

- Uỷ ban Thương mại Quốc tế (ITC) chịu trách nhiệm điều tra thiệt hại

- Bộ trưởng Thương mại ra quyết định áp thuế chống trợ cấp (tạm thời, cuối cùng, rà soát lại)

Các thời hạn điều tra

- Khởi xướng điều tra: 20 ngày kể từ ngày nhận đơn kiện.

- Kết luận sơ bộ của ITC: 45 ngày kể từ ngày nhận đơn kiện

- Kết luận sơ bộ của DOC: 85 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra (trong trường hợp được gia hạn là 150 ngày)

- Kết luận cuối cùng của DOC: 160 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra (trong trường hợp được gia hạn là 225 ngày)

- Kết luận cuối cùng của ITC: 205 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra (trong trường hợp được gia hạn là 270 ngày)

- Kết luận rà soát sơ bộ: 110 ngày kể từ ngày đăng thông báo tiến hành rà soát trên Công báo Liên bang.

- Kết luận rà soát cuối cùng: 240 ngày kể từ ngày đăng thông báo tiến hành rà soát trên Công báo Liên bang.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

- Khi xem xét số phiếu tán thành/phản đối việc điều tra chống trợ cấp của các nhà sản xuất trong nước thì vị thế của ban giám đốc và người công nhân là ngang nhau tức là nếu một công ty mà ban giám đốc ủng hộ việc điều tra chống trợ cấp trong khi công nhân lại phải đối thì công ty đó được coi như không ủng hộ cũng không phản đối điều tra.

- Trong kết luận điều tra sơ bộ, các nhà sản xuất, xuất khẩu mà được xác định là có mức trợ cấp bằng 0 hoặc dưới mức tối thiểu vẫn không được lọa trừ ra khỏi cuộc điều tra. Tuy nhiên, các nhà sản xuất, xuất khẩu này sẽ không phải chịu các biện pháp tạm thời.

- Pháp luật về trợ cấp của Hoa Kỳ khá chi tiết, phức tạp và được sửa đổi nhiều lần. Do đó cần phải đọc tất cả các văn bản sửa đổi bổ sung để nắm được chính xác các quy định đó.

Thông tin

- Các thông tin liên quan đến vụ kiện (trừ thông tin mật) được đăng trên Công báo Liên bang để các bên liên quan có thể tiếp cận được.

Tải tài liệu
US
Quảng cáo sản phẩm