Jordan

12/08/2008 12:00 - 2334 lượt xem

Cơ quan có thẩm quyền

- Ban giám đốc (bảo vệ sản xuất trong nước): có nhiệm vụ xem xét đơn kiện, tiến hành điều tra và đưa ra kết luận điều tra, đề xuất biện pháp áp dụng lên Bộ trưởng

- Bộ trưởng (Bộ Công nghiệp và Thương mại): có quyền ra quyêt định chấm dứt điều tra, quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời dựa trên đề xuất của Ban giám đốc.

- Hội đồng các Bộ trưởng: có quyền đình chỉ áp dụng biện pháp tạm thời nếu thấy rằng biện pháp này ảnh hưởng xấu tới các nhà sản xuất trong nước khác, người tiêu dùng hoặc lợi ích công cộng, có quyền ra quyết định áp dụng các biện pháp tự vệ dựa trên đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại.

Các thời hạn điều tra

- Khởi xướng điều tra: 14 ngày kể từ ngày nhận được đơn kiện (thỏa mãn đầy đủ các điều kiện). Thời hạn này có thể được Bộ trưởng gia hạn thêm tối đa 14 ngày trong trường hợp cần thiết.

- Nếu Bộ trưởng quyết định bác bỏ đơn kiện thì phải thông báo cho Nguyên đơn trong vòng 14 ngày từ có quyết định như vậy.

- Quyết định cuối cùng: 6 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra. Trong trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn nhưng không quá 8 tháng.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

- Nếu cuộc điều tra liên quan đến sản phẩm nông nghiệp thì đơn kiện phải được đệ trình bởi các nhà sản xuất nông sản trong nước của sản phẩm đó hoặc Bộ Nông nghiệp.

- Bộ trưởng Bộ Thương mại có thể trực tiếp yêu cầu cung cấp thông tin từ bất kỳ cơ quan có liên quan nào khác, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp, Cục hải quan, Cục thống kê quốc gia và bất kỳ doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tư nào khác.

- Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ có tính đến lợi ích công cộng.

- Trong mọi trường hợp, điều kiện để một nước thành viên là nước đang phát triển được miễn áp dụng các biện pháp tự vệ phải phù hợp với luật và do Hội đồng các Bộ trưởng quyết định dựa trên đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại.

Thông tin

- Thông báo khởi xướng điều tra, thông báo về biện pháp tạm thời sẽ được đăng trên hai tờ báo địa phương (chi phí do Nguyên đơn chịu).

- Thông báo về biện pháp tự vệ chính thức sẽ được đăng trên ít nhất hai tờ báo địa phương (chi phí do bên Nguyên đơn chịu)

Tải văn bản pháp luật tại đây
 
 

Tải tài liệu
Jordan
Quảng cáo sản phẩm