Nhật Bản

12/08/2008 12:00 - 2182 lượt xem

Pháp luật về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của Nhật Bản về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO (cụ thể là Hiệp định về Trợ cấp và Các biện pháp đối kháng của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật trợ câp và các biện pháp đối kháng của Nhật Bản.

Cơ quan có thẩm quyền

- Cơ quan có thẩm quyền điều tra và ra quyết định: Bộ Tài chính

Các thời hạn điều tra

- Thời hạn điều tra: 1 năm kể từ ngày khởi xướng điều tra, trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn thêm 6 tháng.

Những điều cần lưu ý để vận dụng

- Công đoàn gồm các thành viên trực tiếp hoặc không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất ra sản phẩm tương tự với sản phẩm nhập khẩu bị điều tra và tổng số những thành viên này chiếm không ít hơn 25% tổng số lao động tham gia vào quá trình sản xuất trên được xem là bên liên quan.

- Các tổ chức đại diện cho người tiêu dùng chỉ được trình bày quan điểm của mình/cung cấp thông tin lên Bộ tài chính trong trường hợp các sản phẩm bị điều tra là các sản phẩm được bán lẻ rộng rãi trên thị trường.

Thông tin

- Các thông tin liên quan đến vụ kiện sẽ được đăng Công báo để các bên có thể tiếp cận được.

 
Tải tài liệu
Japan
Quảng cáo sản phẩm