Trung Quốc

12/08/2008 12:00 - 2069 lượt xem

Pháp luật tự vệ của Trung Quốc về cơ bản được xây dựng dựa trên các quy định về tự vệ của WTO (cụ thể là Hiệp định về Tự vệ của WTO). Dưới đây là phần tóm tắt một số nét đặc trưng riêng trong pháp luật tự vệ của EU.

Cơ quan có thẩm quyền

- Uỷ ban Thuế quan Hội đồng Nhà nước: là cơ quan quyết định áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời và biện pháp tự vệ chính thức (dưới dạng tăng thuế).trên cơ sở các kết luận điều tra của Bộ Thương mại.

- Bộ Thương mại có quyền ra quyết định khởi xướng tiến hành điều tra, kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng, đề xuất các biện pháp tự vệ tạm thời và biện pháp tự vệ chính thức (dưới dạng tăng thuế), quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức (dưới dạng hạn chế về khối lượng)

- Bộ Nông nghiệp: Trong trường hợp điều tra thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước liên quan đến các sản phẩm nông nghiệp thì cuộc điều tra sẽ được tiến hành bởi Bộ Thương mại cùng với Bộ Nông nghiệp.

- Uỷ ban Thuế quan Hội đồng Nhà nước: là cơ quan quyết định áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời và biện pháp tự vệ chính thức (dưới dạng tăng thuế).trên cơ sở các kết luận điều tra của Bộ Thương mại.

 

Các thời hạn điều tra

Biện pháp tự vệ tạm thời và chính thức có hiệu lực kể từ ngày thông báo của Bộ Thương mại về các biện pháp này.

 

Những điều cần lưu ý để vận dụng

- Áp dụng các biện pháp tự vệ có tính đến lợi ích cộng đồng.

- Bất kỳ một cá nhân, pháp nhân hay tổ chức khác liên quan tới ngành sản xuất nội địa có thể đệ đơn kiện lên Bộ Thương mại đề nghị áp dụng các biện pháp tự vệ.

- Trong suốt giai đoạn điều tra, Bộ Thương mại sẽ nhanh chóng thông báo phân tích chi tiết về vụ kiện và các yếu tố liên quan.

- Bộ Thương mại cũng phát hành những lập luận về các phán quyết điều tra liên quan tới sự gia tăng lượng nhập khẩu, thiệt hại và các lý do.

- Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thông báo về các biện pháp tự vệ chính thức.

Tải văn bản pháp luật tại đây

Tải tài liệu
China
Quảng cáo sản phẩm