Ai có thể nộp Đơn yêu cầu điều tra PVTM ở Ấn Độ?

21/12/2022 11:38 - 7 lượt xem

Ngành sản xuất nội địa là chủ thể có quyền nộp Đơn yêu cầu điều tra PVTM ở Ấn Độ. Như vậy, Đơn kiện phải xuất phát từ (nhóm) doanh nghiệp đủ lớn để đại diện cho cả ngành sản xuất loại hàng hóa liên quan của Ấn Độ. Cụ thể:


- Các nhà sản xuất nội địa ủng hộ Đơn yêu cầu phải chiếm ít nhất 25% tổng sản lượng sản phẩm tương tự của ngành sản xuất nội địa; và


- Trường hợp có cả ý kiến phản đối và ủng hộ Đơn yêu cầu thì tổng sản lượng của các nhà sản xuất nội địa ủng hộ phải chiếm hơn 50% tổng sản lượng của sản phẩm tương tự được sản xuất bởi tất cả các nhà sản xuất nêu ý kiến với Đơn yêu cầu.


Chú ý: Đối với Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp, nhà sản xuất nội địa sẽ không được tính tới (bị loại bỏ khỏi danh sách doanh nghiệp tham gia Đơn yêu cầu hoặc bị bỏ qua trong quá trình lấy ý kiến ngành sản xuất nội địa) nếu (i) có ràng buộc về pháp lý với nhà xuất khẩu hoặc nhà nhập khẩu sản phẩm bị kiện hoặc (ii) có nhập khẩu sản phẩm bị kiện.
 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm