Một vụ việc PVTM ở Ấn Độ bao gồm những bước cơ bản nào?

21/12/2022 11:40 - 6 lượt xem

Theo quy định của WTO, biện pháp PVTM ở Ấn Độ chỉ có thể được áp dụng sau khi cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện việc điều tra theo đúng quy trình quy định và kết luận có đủ các điều kiện để áp dụng biện pháp PVTM liên quan.


Một vụ việc PVTM ở Ấn Độ thường bao gồm các bước cơ bản sau:


- Khởi xướng điều tra (trên cơ sở Đơn yêu cầu của ngành sản xuất nội địa hoặc Quyết định tự khởi xướng điều tra của Cơ quan có thẩm quyền)


- Điều tra sơ bộ


- Áp dụng biện pháp PVTM tạm thời, nếu có


- Điều tra cuối cùng


- Áp dụng biện pháp PVTM chính thức


-  Rà soát biện pháp PVTM

 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm