Việc điều tra và áp dụng biện pháp PVTM tại Ấn Độ được quy định ở đâu?

21/12/2022 11:42 - 10 lượt xem

Quy định về điều tra và áp dụng biện pháp PVTM của Ấn Độ được nêu trong các văn bản sau:

 

Văn bản quy định về biện pháp chống bán phá giá

 

- Mục 9A và 9B của Luật thuế Hải quan năm 1975 được sửa đổi bổ sung năm 1995

 

- Bộ quy tắc về thuế quan (Xác định, Đánh giá và Thu thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa bán phá giá và xác định thiệt hại), 1995

 

Các quy định về biện pháp chống bán phá giá của Ấn Độ tuân thủ các nguyên tắc liên quan trong các Hiệp định sau của WTO (mà Ấn Độ là thành viên):

 

- Điều VI Hiệp định GATT 1994

 

- Hiệp định về Chống bán phá giá

 

Văn bản quy định về biện pháp chống trợ cấp

 

- Mục 9 của Luật thuế Hải quan năm 1975 được sửa đổi bổ sung năm 1995

 

- Bộ quy tắc về thuế quan (Xác định, đánh giá và thu thuế đối kháng đối với hàng hóa được trợ cấp và xác định thiệt hại), 1995

 

Các quy định về biện pháp chống trợ cấp của Ấn Độ tuân thủ các nguyên tắc liên quan trong các Hiệp định sau của WTO:

 

- Điều VI của GATT 1994

 

- Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng

 

Văn bản quy định về biện pháp tự vệ

 

- Mục 8B của Luật thuế Hải quan, năm 1975

 

- Chương III của Luật Ngoại thương (Phát triển và Quy định), 1992

 

- Bộ quy tắc về thuế quan (Xác định và đánh giá thuế tự vệ), 1997

 

- Các Quy tắc về Biện pháp Tự vệ (Hạn chế Định lượng), 2012

 

Các quy định về biện pháp tự vệ của Ấn Độ tuân thủ các nguyên tắc liên quan trong các Hiệp định sau của WTO:

 

- Điều XIX của GATT

 

- Hiệp định về Tự vệ

 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm