Điều kiện áp dụng biện pháp PVTM ở Ấn Độ là gì?

21/12/2022 11:41 - 9 lượt xem

Phù hợp với WTO, một biện pháp PVTM ở Ấn Độ chỉ có thể được xem xét áp dụng khi hội tụ đủ các điều kiện sau đây:


- Điều kiện về hành vi: Có hành vi bán phá giá/trợ cấp hoặc nhập khẩu tăng đột biến hàng hóa vào Ấn Độ;


- Điều kiện về thiệt hại: Ngành sản xuất nội địa Ấn Độ bị thiệt hại/đe dọa thiệt hại đáng kể (với phá giá/trợ cấp) hoặc nghiêm trọng (với tự vệ); và


- Điều kiện về mối quan hệ nhân quả: Có mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá giá/trợ cấp hoặc nhập khẩu tăng đột biến hàng hóa vào Ấn Độ với thiệt hại/nguy cơ thiệt hại mà ngành sản xuất Ấn Độ phải chịu.


Tuy nhiên, ngay cả khi kết quả điều tra đã chứng minh có đủ các điều kiện này (theo kết luận của Cơ quan điều tra - Tổng Vụ PVMT, Bộ Công Thương Ấn Độ), Cơ quan có thẩm quyền (Cục Thuế, Bộ Tài chính Ấn Độ) vẫn có thể quyết định không áp dụng biện pháp PVTM nếu xét thấy việc áp dụng là không thích hợp.

 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm