Hệ thống pháp luật Ấn Độ về các biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm những văn bản nào?

26/08/2022 02:44 - 59 lượt xem

Các quy định của Ấn Độ về các biện pháp phòng vệ thương mại được nêu tại các văn bản sau:

 

Chống bán phá giá

 • - Điều VI của GATT 1994
 • - Hiệp định của WTO về Chống bán phá giá (ADA)
 • - Mục 9A và 9B của Luật Thuế quan năm 1975, được sửa đổi bổ sung năm 1995
 • - Bộ quy tắc về thuế quan (Xác định, Đánh giá và Thu thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa bán phá giá và xác định thiệt hại), 1995
   

Chống trợ cấp

 • - Điều VI của GATT 1994
 • - Hiệp định của WTO về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng
 • - Mục 9 của Luật Thuế quan năm 1975, được sửa đổi bổ sung năm 1995
 • - Bộ quy tắc về thuế quan (Xác định, đánh giá và thu thuế đối kháng đối với hàng hóa được trợ cấp và xác định thiệt hại), 1995
   

Biện pháp Tự vệ

 • - Điều XIX của GATT
 • - Hiệp định của WTO về Tự vệ
 • - Mục 8B của Luật Thuế quan, năm 1975
 • - Chương III của Luật Ngoại thương (Phát triển và Quy định), 1992
 • - Bộ quy tắc về thuế quan (Xác định và đánh giá thuế tự vệ), 1997
 • - Các Quy tắc về Biện pháp Tự vệ (Hạn chế Định lượng), 2012
Quảng cáo sản phẩm