Nếu DOC đã kết luận một nước xuất khẩu có nền kinh tế phi thị trường thì sau đó có thể xoá bỏ kết luận đó trong những trường hợp nào?

23/12/2022 04:13 - 0 lượt xem

Về nguyên tắc, một khi DOC đã kết luận một nước là nước có nền kinh tế phi thị trường thì quyết định đó sẽ có hiệu lực cho đến khi DOC rút lại quyết định đó và không thể khiếu kiện quyết định này ra trước một cơ quan tư pháp (tòa án) nào. 


Như vậy, nếu trong tương lai có vụ điều tra chống bán phá giá khác liên quan đến nước đó thì DOC sẽ không tiến hành điều tra lại vấn đề này mà dùng kết luận cũ của mình trừ khi các bên liên quan có yêu cầu xem xét lại.


Việc xem xét lại quyết định về vị thế của một nước có nền kinh tế phi thị trường chỉ có thể được DOC thực hiện trong các trường hợp sau đây:


(i)    Trong khuôn khổ một vụ điều tra chống bán phá giá khác, nước bị DOC kết luận là có nền kinh tế phi thị trường trong vụ điều tra trước đó hoặc các nhà sản xuất liên quan của nước đó yêu cầu DOC xem xét lại; 


Trong trường hợp này, khi có yêu cầu, DOC sẽ tiến hành một quá trình điều tra riêng rẽ để giải quyết yêu cầu này. DOC sẽ lấy ý kiến của công luận (trong đó có ý kiến của các bên liên quan đến vụ điều tra, ý kiến chuyên môn của các bên thứ ba như Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, các ngân hàng phát triển khu vực, các tổ chức quốc tế khác...) về thực tiễn tại nước xuất khẩu so với 6 tiêu chí nói trên. Sau đó DOC sẽ tự mình tiến hành các phân tích về khuôn khổ pháp luật và điều kiện kinh tế nội địa của nước liên quan so với từng tiêu chí.


(ii)    Ngành sản xuất đang bị điều tra có thể chứng minh ngành mình hoạt động theo hướng thị trường và do đó có quyền được áp dụng các phương pháp chung để tính giá thông thường;


Trong trường hợp này, DOC sẽ xem xét xem thực tế ngành sản xuất liên quan có thoả mãn 3 điều kiện (không có sự tham gia của chính phủ trong việc định giá cả hoặc khối lượng sản xuất; ngành sản xuất liên quan thuộc sở hữu tư nhân hoặc tập thể và không thuộc sở hữu của nhà nước trên thực tế; giá cả áp dụng khi chi trả tất cả các yếu tố đầu vào) để được coi là một ngành sản xuất theo hướng thị trường không. 


Sau quá trình xem xét DOC có thể kết luận ngành sản xuất đó theo hướng thị trường và được áp dụng các phương pháp chung về tính giá TT (mà không ảnh hưởng đến kết luận của DOC về việc nước có ngành sản xuất đó vẫn là nước có nền kinh tế phi thị trường). Tuy nhiên, cho đến nay DOC chưa từng thừa nhận một ngành sản xuất nào hoạt động theo hướng thị trường trong điều kiện một nước không có nền kinh tế thị trường.


(iii)    Nếu việc xoá bỏ vị thế này là một phần của quá trình nước bị coi là có nền kinh tế phi thị trường đó đàm phán để gia nhập WTO.


Tuy nhiên, có thể có trường hợp một nước đang tiến hành đàm phán song phương với Hoa Kỳ đồng ý để bị coi là nước có nền kinh tế phi thị trường trong khuôn khổ các cuộc điều tra chống bán phá giá của Hoa Kỳ (ví dụ Trung Quốc đồng ý để bị coi là có nền kinh tế phi thị trường trong vòng 15 năm).


Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Quảng cáo sản phẩm